Moesmunt carnaval

Carnavalsmunten 2020:

Het plan van de gezamenlijke horeca Schaijk:

Vanaf 2004 is de gezamenlijke horeca Schaijk overgestapt naar 1 carnavalsmunt voor alle clubs, de “Moesmunt”. Een en ander is besproken en uitgelegd in de algemene ledenvergadering van maandag 1 december 2004 in De Postduif. De meeste clubs waren hier vertegenwoordigd en er zijn d.m.v. het beantwoorden van diverse vragen onduidelijkheden weggewerkt. Na afloop waren de reacties over het algemeen zeer positief.

Waarom één munt?
De hoofdredenen hiervoor zijn het niet meer verantwoordelijk willen en kunnen zijn voor de geldigheid van meer dan 70 verschillende bonnen en munten in allerlei vormen en maten en in diverse uitvoeringen en kleuren. Sommige zijn in een nieuwe versie in omloop gebracht waarbij de “oude”dan niet meer geldig zijn, andere zijn (bijna) onherkenbaar geworden door het gebruik.

De horeca kon niet meer instaan voor het eventueel in omloop komen van “valse” bonnen. Zeker gezien deze tijd waarin het zelfs al moeilijk genoeg is om vals geld van echt te onderscheiden, is dat met bonnen helemaal niet meer te doen.
Misbruik is niet meer uit te sluiten en zou voor alle partijen zeer vervelend zijn.
De horecavereniging heeft de koppen bij elkaar gestoken en daaruit is na goed overleg het volgende idee ontstaan wat in 2004 tot uitvoer werd gebracht.

De uitvoering:

  • De horeca laat voldoende nieuwe munten maken in 1 maat en 1 kleur. Ook komt er een munt in een andere kleur welke de waarde van een “vijfje” zal hebben.
  • Deze munten zijn alleen te koop in de voorverkoop op vaste tijden in de week voor carnaval.
  • De data en tijd van het afhalen van de bestelde munten wordt o.a. op deze site bekend gemaakt.
  • De munten dienen vooraf te worden besteld middels een bestelformulier.
  • Het bestelde aantal dient te worden afgenomen en contant te worden betaald bij het afhalen op de genoemde voorverkoop adressen.
  • De munten zijn geldig van carnavalsvrijdag t/m de carnavalsdinsdag in alle aangesloten horecabedrijven. Deze staan hieronder genoemd.
  • Tijdens de carnaval worden in de horecabedrijven alleen “eigen” munten verkocht die alleen bij de betreffende bedrijven geldig zijn.
  • Er worden geen andere munten of bonnen meer aangenomen. Men kan dus betalen met of de Moesmunt of de munten van de zaak waar men zich bevind.

Moesmunten met verschillende logo's en waarde

De prijs:
De prijs van de “groene moesmunt” bedraagt in 2020 € 2,35 per stuk.
De prijs van de “oranje moesmunt” bedraagt in 2020 € 11,75 per stuk.

Tot op heden hebben zich de onderstaande bedrijven aangemeld om mee te doen met de “Moesmunt” en is dus ook alleen te gebruiken bij onderstaande bedrijven:

Munten afhalen uitsluitend op donderdag 13 februari tussen 19.00 uur en 21.00 uur bij De Potter.

  • Betaling via bank: Bedrag dient uiterlijk dinsdag 11 februari op rekeningnummer NL90RBRB0851614957 t.n.v. Horeca Collega’s Schaijk te zijn gestort
  • Geld voor contante betaling tijdig aanvragen bij de bank

Einde Moesmunt

Ondanks het succes van de Moesmunt, met name bij de gebruikers blijkt achteraf, werd de stekker per direct uit de Moesmunt getrokken op 10 november 2022.

Hieronder de verklaring van de gezamenlijke horeca waarom de stekker uit de Moesmunt gaat.

Beste Moeslanders,
Ongeveer 20 jaar geleden is de Moesmunt in het leven geroepen ter vervanging van de club bonnen. Het systeem van de club bonnen werkte niet omdat niet alle clubs de bonnen die met carnaval uitgegeven waren kwamen afrekenen. Toentertijd werd de Moesmunt enthousiast ontvangen.

Deze is in het leven geroepen door meerdere horeca ondernemers. Er zijn twee varianten gemaakt, een met aan beide zijde een Moeskop en een met aan de ene kant een Moeskop en aan de andere kant logo’s van verschillende carnaval clubs.

Tijdens de corona jaren zijn er geen Moesmunten meer uitgegeven door de commissie. Er zijn toen nog wel Moesmunten verkocht voor een relatief goedkoop bedrag: € 2,35 per groene Moesmunt. In die tijd waren er al horeca ondernemers waarbij de prijs per Moesmunt al onder de normale consumptie prijs was.

In mei 2022 zijn er voor de laatste keer Moesmunten ingeleverd. Dit is toen massaal gedaan. Echter was toen de consumptieprijs door de inflatie al ongeveer € 2,70. Met als gevolg dat de kas hier niet toereikend voor was om de Moesmunten uit te betalen aan de horeca ondernemers. De horeca ondernemers hebben hierdoor genoegen moeten nemen met een vele malen lagere vergoeding per Moesmunt. Met als gevolg een verlies van vele duizenden euro’s voor de huidige horeca ondernemers.

De gezamenlijke huidige horeca ondernemers hebben met pijn in het hart besloten om afscheid te nemen van de Moesmunt. Dit betekent dat we geen Moesmunten meer uitgeven maar ze ook per direct niet meer innemen. Inname vanaf nu zou een verlies van 100% betekenen voor de horeca ondernemers.

We weten dat dit heel erg pijnlijk is voor de carnavalsvierders in Moesland, we betreuren het enorm maar voelen ons genoodzaakt deze beslissing te nemen.

Namens de gezamenlijke horeca waar de Moesmunt altijd ingeleverd kon worden

Veel ophef

Er was veel ophef om het stoppen van de Moesmunt, met name omdat dit per direct het geval was. Vele mensen hadden nog Moesmunten thuis liggen, zeker omdat was aangegeven dat carnaval 2023 de laatste keer was dat de Moesmunt kon worden ingeleverd.  Dit zag de gezamenlijke horeca ook en er werd een informatieavond gehouden op 15 november bij Smaak.

Hier werd tekst en uitleg gegeven en ondertussen werd duidelijk dat er niets meer in de pot zat om de resterende Moesmunten te kunnen betalen bij inlevering. Verder heeft De Raaf een kort geding aangespannen. Kortom, het was een bende.

Er werd afgesproken dat er een inzamelmoment kwam om duidelijk te krijgen hoeveel Moesmunten er nog in omloop waren.
Ondertussen werden er ook Moesmunten ingeleverd bij De Raaf wat het allemaal niet overzichtelijker maakte.
Wat wel duidelijk werd was dat er nog duizenden munten in omloop waren.

13 December 2022 werd bekend gemaakt wat de oplossing zou zijn:

Beste Moeslanders,
Via deze weg willen wij jullie opheldering geven en veelgestelde vragen beantwoorden over de gang van zaken omtrent de Moesmunt.
Vooropgesteld willen wij de stelling dat de Schaijkse horeca inmiddels ruziënd over straat gaat ontkrachten. De waarheid staat hier namelijk lijnrecht tegenover, daar waar de (nog deelnemende) horeca als eenheid staat voor wat betreft de Moesmunt. Dit houdt in dat het onderstaande statement geschreven is vanuit de volgende partijen: Smullerij Smoes, Smaak, De Notaris, De Potter en Nieuw Schaijk, waarmee we vanaf de dag dat de problemen zich aandienden een open dialoog hebben gehouden en overleg hebben gevoerd.
Daarbij achten wij het noodzakelijk om te vermelden dat er in 2014 met alle betrokken partijen afspraken zijn gemaakt waarin staat dat de gezamenlijke horeca aansprakelijk. Is voor de moesmunt en niet alleen de Moesmuntcommissie, deze afspraken zijn door alle (destijds 12) deelnemende partijen ondertekent.

Overzicht situatie Moesmunt:
Na inlevering van de Moesmunten tijdens de Carnavalsperiode in mei 2022 zijn wij tot de ontdekking gekomen dat er sprake was van een behoorlijk kastekort. Tegelijkertijd waren wij ons ervan bewust dat er naast dit tekort ook nog een aanzienlijk aantal moesmunten in omloop was. Omdat we als Schaijkse gezamenlijke horeca (incl. De Raaf) met een oplossing wilden komen, hebben we direct na afloop van Carnaval in mei ’22 een vergadering belegd met als doel om:
A) Het kastekort samen te dragen met alle deelnemende bedrijven
B) Met een gezamenlijke gepaste oplossing te komen voor alle moesmunten die nog in het bezit waren van onze gasten.

Twee dagen na het eerste overleg heeft De Raaf ons per mail laten weten het volledige bedrag op te eisen en verder niets meer met de Moesmunt van doen te willen hebben.
Door de overige betrokken partijen is besloten dat het banksaldo over de ingeleverde munten in mei verdeeld zou worden, resulterend in een verlies per deelnemend horecabedrijf naar rato:

De Raaf € 1515,51
Smaak € 517,59
Smullerij Smoes € 1171,24
De Potter € 18.960,42
De Notaris € 285,12

Inmiddels hebben de commissieleden aangetekende brieven en een conceptdagvaarding ontvangen van De Raaf om ze voor hun verlies van € 1515,51 persoonlijk aansprakelijk te stellen.
Als huidige commissie kunnen we oprecht zeggen altijd als team te hebben gewerkt en de geldzaken gezamenlijk te hebben behartigd, waarbij voor de inflatie, aanschaf nieuwe munten en polsbandjes altijd een verrekening heeft plaatsgevonden per munt zodat er naar rato is bijgedragen.

Informatie betreffende inzamelingsactie en voucherregeling
Bij de inzamelingsactie die op 1 december 2022 heeft plaatsgevonden zijn er circa 13.000 munten ingenomen, waarvoor vouchers zijn uitgegeven. Hiermee nemen we met de overgebleven horeca onze verantwoordelijkheid, welke tevens ligt bij alle deelnemende bedrijven van de afgelopen achttien jaar.

Ons aanbod is als volgt: Voucherbezitters kunnen op de eerste avond van aanstaande carnaval, vrijdag 17 februari 2023, de vouchercheques inwisselen voor carnavalsmunten. Drie vouchermunten worden twee carnavalsmunten, welke alleen te besteden zijn tijdens carnaval 2023 bij deelnemende bedrijven (De Notaris, de Potter en Smullerij Smoes in de Moeshütte). Het omwisselen vindt alleen plaats op de eerdergenoemde avond.
Om diegene die toch nog Moesmunten thuis heeft liggen nog eenmalig de kans te bieden deze in te wisselen voor een voucher, kunnen zij aanstaande donderdag (15 december 2022) munten inwisselen voor een voucher. Dit vindt plaats tussen 19:00 en 20:00 bij de Potter. Na dit moment nemen we geen Moesmunten meer aan.

Agenda omtrent inwisselen:
Donderdag 15 december 2022:
Van 19:00 tot 20:00 uur Laatste mogelijkheid om Moesmunt in te leveren voor voucher

Vrijdag 17 februari 2023:
Van 19:30 tot 22:30 Vouchers omwisselen naar carnavalsmunten 3=2 bij De Moeshütte

Gehele carnaval 2023:
Carnavalsmunten geldig bij de deelnemende bedrijven

Tot slot rest ons te vermelden dat reeds verstrekte vouchers voor de ingeleverde munten, zoals afgesproken, ook weer terug gewisseld kunnen worden tegen de eerder ingeleverde Moesmunten, dit is mogelijk donderdag 15 December van 19:00 tot 20:00 uur bij De Potter.

Wij hopen jullie middels dit statement voldoende geïnformeerd te hebben over de gang van zaken en tevens een passende oplossing te bieden. Wij danken jullie voor het begrip en hopen jullie snel weer te zien.

Namens,
Nieuw Schaijk
Keurslagerij van Kraaij
Toonen Partyverhuur
De Potter
De Notaris

Deel dit met anderen