Regels Stichting carnaval

Voorschriften ten behoeve van de Moeslandse optochten, 22 nov. 2010

Inleiding.
Om tot een goede afweging te komen voor het stellen van voorschriften aan de Moeslandse optochten volgt eerst een beschrijving van deze optochten die al sinds 1959 (en de jeugd sinds 1971) worden gehouden. Tijdens carnaval heeft er op zondag een jeugdoptocht plaats en op maandag de Moeslandse grote optocht. Aan deze optochten nemen deel:

 • carnavalswagens;
 • grote loopgroepen;
 • kleine loopgroepen;
 • individuelen.

Al deze groepen en individuelen komen uit Schaijk. Reeds vele jaren is er een verbod op deelname door buitendorpse groepen. De carnavalswagens worden gebouwd vanaf oktober/november tot carnaval in loodsen/schuren binnen het dorp Schaijk. De jeugdige bouwers onder begeleiding van ouders. Voor jeugdige bouwers wordt er jaarlijks een lascursus georganiseerd. Veiligheid is een groot thema bij deze cursus. Hoe een carnavalswagen moet worden gebouwd, leren de jongeren van de ouderen. Op de dag van carnaval worden de carnavalswagens opgebouwd op twee opbouwplaatsen nl. het Europaplein en het parkeerterrein Schutsboomstraat. In delen worden de wagens daar naar toe gebracht met tractoren, vrachtwagens en personenauto’s met aanhangers.

Aan de optochten mogen enkel carnavalswagens meedoen, die worden voortbewogen door menskracht. De enige uitzonderingen zijn de grote prinsenwagen en de jeugdprinsenwagen. Deze zijn ook afzonderlijk verzekerd als motorvoertuig. Het parcours van de Moeslandse optochten ligt in de kom van het dorp Schaijk. Afzettingen van toevoerwegen zijn in overleg met gemeentewerken en jarenlange ervaring tot stand gekomen.

Via Stichting Carnaval de Moeslanden is er voor de clubs een WA-verzekering afgesloten bij het Servicepunt Vrijwilligerswerk van onze gemeente. Informatie over deze verzekering is na te lezen op www.vcuden.nl/servicepuntonder het hoofdstuk vrijwilligers.

De voorschriften voor deze optochten zijn op het voorgaande afgestemd en hebben geen betrekking op situaties en gebeurtenissen buiten het parcours van de optocht. Alle deelnemende clubs dienen zelf de nodige veiligheidsmaatregelen in acht te nemen om op het parcours te komen. Dit betreft onder ander dat de nodige begeleiding voor en achter de carnavalswagen aanwezig is tijdens het transport naar en vanaf het parcours.

1. Definities:

 • Jeugdoptocht: een optocht die op carnavalszondag door de straten van de kom van Schaijk trekt, bestaande uit carnavalswagens, grote loopgroepen, kleine loopgroepen, individuelen, een prinsenwagen en een jeugdprinsenwagen
 • Grote Moeslandse optocht: een optocht die op carnavalsmaandag door de straten van de kom van Schaijk trekt, bestaande uit carnavalswagens, grote loopgroepen, kleine loopgroepen, individuelen, een jeugdprinsenwagen en een prinsenwagen.
 • Carnavalswagen: een door menskracht voortbewogen wagen met een carnavaleske uitbeelding
 • Kleine loopgroep: een groep met maximaal 9 carnavalesk uitgedoste personen
 • Grote loopgroep: een groep met meer dan 9 carnavalesk uitgedoste personen
 • Individueel: één carnavalesk uitgedost persoon
 • Ordecommissaris: een door de Stichting Carnaval de Moeslanden aangewezen en dusdanig herkenbaar persoon, belast met het geven van aanwijzingen aan de deelnemers van de optocht, teneinde een goed verloop van de optocht te waarborgen
 • Aanspreekpunt: een door de deelnemende groep aangewezen en duidelijk als zodanig herkenbaar persoon belast met de coördinatie en veiligheid van de groep tijdens de optocht

2. Algemene voorschriften:

 • Elke carnavalsvereniging is zelf verantwoordelijk voor deelname aan de optocht en de daarbij te gebruiken middelen. Houdt dan ook rekening met eigen veiligheid. Bouw verantwoord en veilig – topzwaar geeft gevaar – vooral bij het stoppen en aantrekken. Denk aan uw verantwoordelijkheid ten opzichte van de toeschouwers, vooral aan de kinderen. In geval van dreigend gevaar, bijv. vanwege de constructie of in geval van vuur, heeft de Stichting het mandaat van de clubs om deelnemers direct uit de optocht te verwijderen.
 • De hoogte van een carnavalswagen mag maximaal 8,5 meter bedragen. De breedte maximaal 4,5 meter. Bij overschrijding van één van deze afmetingen wordt – per overschrijding – op de einduitslag 11 punten in mindering gebracht.
 • In de optocht is het gebruik van op welke wijze dan ook gemotoriseerde voertuigen niet toegestaan. (Dit met uitzondering van prinsenwagen en jeugdprinsenwagen).
 • Het is verboden op enigerlei wijze reclame te maken of reclame-uitingen te (ver)voeren
 • Tijdens de optocht dient iedere groep naar de groep achter zich te kijken, om geen gaten te laten vallen. Wordt de afstand tussen u en de groep achter u te groot, dan dient u te stoppen. Bij elke deelnemende carnavalswagen is een “aanspreekpunt” aanwezig die hier op let.
 • Bij de uitvoering van een act is er geen sprake van het ophouden van de optocht. Een act wordt dan ook niet stilstaand uitgevoerd.
 • Blijft u zich correct gedragen ten opzichte van elkaar en van de toeschouwers
 • Het gebruik en vooral misbruik van alcoholische dranken geeft op de toeschouwers en jury een negatieve indruk
 • Gebruik een breed bord (ca 3 m. breed) met de naam van de club en het idee van de carnavalswagen. Bevestig dit bord op de trekstang of laat het voor de wagen uit gaan. Hierdoor wordt bereikt dat door de toeschouwers ruim baan wordt gemaakt. Op dit bord dient ook ruimte te zijn voor plaatsing van het door de stichting verstrekte startnummer
 • Bij pech aan uw wagen tijdens de optocht probeer zoveel mogelijk uw wagen naast de weg te plaatsen of verlaat met uw wagen zo snel mogelijk het parcours van de optocht
 • Mochten er tijdens de optocht problemen ontstaan, roep dan de hulp in van een ordecommissaris, die de beschikking heeft over een portofoon en op vaste punten langs de route is gepositioneerd
 • De aanwijzingen van leden van Stichting Carnaval de Moeslanden en van de ordecommissarissen dienen opgevolgd te worden
 • In gevallen dat deze voorwaarden onduidelijk zijn of tot onredelijke uitkomsten leiden, beslist Stichting Carnaval de Moeslanden

3. Loopgroepen:

 • Bij de uitvoering van een act is er geen sprake van het ophouden van de optocht. Een act wordt dan ook niet stilstaand uitgevoerd
 • Een loopgroep kan een rijdend voorwerp meevoeren. Hierbij dient dan wel aan de volgende kwalificaties te worden voldaan:
  het voorwerp heeft wielen ter grootte van maximaal kruiwagenbanden
 • De hoogte van het voorwerp (incl. een eventuele overkapping) is maximaal 4 meter bij een grondoppervlakte van maximaal 9 m² (bijv. maximale breedte 4,5m bij 2m)
 • Het voorwerp is niet voorzien van een trekstang
 • Het voorwerp wordt door menskracht voortbewogen
 • Wordt hier niet aan voldaan, dan heeft de Stichting van de clubs mandaat om de betreffende deelnemers op de laatste plaats in de uitslagenlijst te laten eindigen
 • Tot uiterlijk 1 week voorafgaande aan de optocht beoordeelt de club zelf of men voldoet aan de voorwaarden voor een loopgroep; zoniet dan valt men in de categorie wagens. De beslissing van de club wordt aan de commissie optocht doorgegeven. De beslissing over de indeling in de categorie ligt dus bij de club zelf
 • In geval van onduidelijkheid of de toepassing geeft een onredelijke uitkomst beslist Stichting Carnaval de Moeslanden

Deel dit met anderen