Clubvergadering 6 april 2009

Locatie: De Oude Bowling

Aanwezig: KREK GEK, ZOT GEFROT, UT NAUWT NIE, TIS WA, UT WURD WA,
CI REMIE, UT LUPT, WENNIG KANS, DE SCHUIMKRAGEN, ‘T MOES NIE MOETE, JEUGDCARNAVAL EN DIVERSE LEDEN VAN DE STICHTING EN PRINS ROY D’N URSTE

Afgemeld: GRUTS GREI, ROAR MAR WOAR, LOLTRAPPERS, MOI GEKLOI

1. OPENING EN VASTSTELLEN AGENDA
De voorzitter van de stichting, Leonard Steetsel, opent om elf minuten over half negen de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Het duurt nog 1666 dagen voor we weer een mooi feest kunnen organiseren, nl. ons 55-jarig jubileum. Er is al een commissie gevormd maar belangstellenden kunnen zich via de secretaris nog aanmelden. Pieter van der Linden meldt zich spontaan en hij wil ook nog wel in een andere commissie gaan meedraaien.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Lisette Loeffen heeft, namens de Schuimkragen, vooraf via de mail een aantal bespreekpunten ingediend. Die zullen aan de orde komen bij de evaluatie van het carnaval 2009.

2. MEDEDELINGEN
Behalve de afmeldingen zijn er geen specifieke mededelingen voor deze bijeenkomst.

3. (CONCEPT) VERSLAG CLUBVERGADERING VAN 17 NOVEMBER 2008
Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. De actiepuntenlijst wordt doorgenomen. V.w.b. de actiepunten het volgende:

(niet zichtbaar op een telefoon – tablet draaien naar liggend)

Nr.

Omschrijving actiepunt

Opmerkingen

02

Bert van Hoof neemt contact op met Jolanda en Hans van Niftrik om nieuwe ideeën met de stichting te bespreken

De Fam. Van Niftrik gaat verhuizen. Er is door omstandigheden geen contact meer met hen gezocht.

03

Bespreken met de jury dat ze veel meer gespreid hun oordeel moeten geven en gebruik moeten maken van de hele range van 1 tot 20 punten.

In de juryvergadering van januari 2009 zijn alle actiepunten besproken. Voortaan hanteren we een puntensysteem van 0 tot 20. 0 is dan dus ook echt 0.

04

Volgend jaar kijken of er van de juryvergadering een verslag gemaakt kan worden.

Is gebeurd. Verslag is op te vragen bij de secr. en komt op de website van de stichting.

05

Idee bespreken met de jury om een soort hulpkwalificatie te gebruiken, bijvoorbeeld:

  • slecht = minder dan 10 punten,

  • redelijk = tussen 10 en 15 punten,

  • goed = meer dan 15 punten.

De jury vond dit niet nodig. Eerst maar eens ervaring opdoen met het meer gespreid oordelen (zie punt 03).

 

Nr.

Omschrijving actiepunt

Opmerkingen

06

WD/O2, Vur Mekoar, Roar Mar Woar en Krek Gek uitnodigen voor het bijwonen van de eerstvolgende juryvergadering (januari 2009).

Is gebeurd. In november 2009 zullen we andere clubs uitnodigen.

08

Ideeën bespreken met de jury hoe om te gaan met bouwbezoeken. Voorts idee om een filmpje te maken waarbij elke club twee minuten zendtijd heeft om de jury te informeren.

De jury vond het niet nodig hiervoor iets te organiseren. Filmpjes maken is vrij omslachtig. Juryleden kunnen altijd zelf een bezoek brengen aan jeugdclubs om informatie op te doen.

Hiermee zijn alle eerdere actiepunten afgehandeld. Aan dit verslag is een nieuwe actiepunten-lijst toegevoegd.

4. EVALUATIE PRONKZITTINGEN 2009

De voorzitter geeft aan dat het wat hem betreft voor de eerste keer in De Phoenix perfect bevallen is. Voor de commissie was het een enorme uitdaging om iets moois neer te zetten.

Ook voor de hier aanwezigen was het allemaal prima.

5. EVALUATIE CARNAVAL 2009 PLUS NIEUWE DATA 2009 / 2010

Leonard brengt als eerste bespreekpunt een vervelend incident naar voren met enkele juryleden begin van de avond op Moesmaandag. Ze zijn door onbekenden belaagd en van hun welverdiende flesje wijn en Moeslandse sjaal ‘beroofd’. Een ander incident waren de vernielingen die in Schaijk tussen 4 en 5 uur ’s nachts zijn aangericht. Dit is toch een lelijke smet op ons feest. Leonard roept iedereen op om dingen te melden bij de politie als je iets waarneemt dat vreemd is.

Een tweede bespreekpunt is de invoering van een nieuwe categorie bij de optocht: individuo’s (individuelen en duo’s) i.p.v. individuelen. Dit om een beter evenwicht te krijgen in de groepen. We hadden nu maar liefst 27 kleine loopgroepen. De clubs vinden dit na overleg toch niet zo’n goed idee en geven de voorkeur aan de huidige indeling. We spreken wel af dat een individu voortaan ook echt één persoon (één kop) is en dat een kleine loopgroep bestaat uit 2 t/m 9 personen en vanaf 10 personen spreken we van een grote loopgroep. Ook kinderen tellen als ‘kop’ mee.

Het volgende bespreekpunt is de handhaving van regels (w.o. vuur, glas, hooi). De secretaris legt uit dat we te maken hebben met regels die de gemeente heeft opgesteld en regels die wij gezamenlijk t.b.v. het Schaijkse carnaval hebben gemaakt. De regels komen op de website en zijn bij hem te verkrijgen. De gemeente is verantwoordelijk voor het handhaven van de gemeentelijke regels (en van de algemene politieverordening). Wij als stichting staan achter die regels maar zijn er niet voor verantwoordelijk. Wel moeten we met z’n allen voorkomen dat de gemeente zelf of de politie handhavend (o.a. verbaliserend) gaat optreden. Dat leidt het volgende jaar onherroepelijk tot escalatie en extra maatregelen, met het risico van ‘overkill’.

Wij, clubs en stichting, moeten wel onze eigen regels en die van het algemeen belang respecteren. Dat houdt in geen glaswerk in de optocht en geen vuur!

We spreken af dat vuur in welke vorm dan ook in de optocht streng verboden is. Bij constatering zal 1x worden gevraagd het vuur te doven en bij een 2e constatering volgt – vanwege het directe gevaar – onmiddellijk verlaten van het parcours.

Het laatste bespreekpunt is het voorstel van de stichting om een jurering op geluid – qua niveau (volume) en genre (carnavalesk) – te gaan invoeren. De vertegenwoordigers van de clubs vinden dit erg lastig te beoordelen voor de jury. En persoonlijk. Echt apart jureren lijkt de meesten dan ook geen goed idee. Wel kan geluid als extra aandachtspunt voor de jury worden meegegeven, bijv. als onderdeel van algemene indruk: past het bij het geheel en is het niet storend voor andere deelnemers en publiek.

Vervolgens komt een suggestie vanuit de commissie optocht naar voren om de verbindingsman, de contactpersoon t.b.v. de doorstroming in de optocht, niet bovenop een wagen te laten plaatsnemen. Dat spreekt lastig aan.

Daarna de punten die namens de Schuimkragen zijn ingebracht:

evaluatie van de prijsuitreiking om 19.30 uur. Omdat iedereen dit zeer goed is bevallen, spreken we af hiermee door te gaan. Enkele aanwezigen geven te kennen de foto’s wel gemist te hebben. Dat kwam vanwege technische mankementen. Volgend jaar een nieuwe poging.

betere verdeling van de totale tijd over de verschillende categorieën. Lisette meent dat de wagens wel erg veel tijd krijgen toebedeeld. Dit wordt door velen herkend. We spreken af dat volgend jaar meer tijd aan kleine en grote loopgroepen en individuelen besteed moet worden. Een klein beetje uitlopen in de tijd vinden de meesten geen probleem.

de microfoon; deze moet door Willie niet uit handen gegeven worden. Bouwouders kan Willie ook bedanken en alleen in uitzonderingsgevallen kan iemand het woord (NIET de microfoon) krijgen.

Tot slot enkele aanvullingen uit de zaal:
Er waren weer veel en grote gaten die vooral door loopgroepen (en acts) werden veroorzaakt. Dit is een aandachtspunt voor alle betrokkenen: deelnemers, ordecommissarissen en commissie optocht!! We willen ook de jury laten kijken naar doorstroming: acts lopend uitvoeren, geen oponthoud veroorzaken, anders minder punten. Een andere kwestie is de ‘catering’ bij de Durzuipers. Hierdoor ontstaat daarna een lege Bossestraat en Runstraat! De commissie moet samen met de Durzuipers hier naar kijken.

Het opbouwen van ‘Ut Wurd Wa’ op het parcours. Velen storen zich hier aan en het komt elk jaar terug. Pieter van der Linden zegt toe er voor te gaan zorgen dat andere clubs geen hinder meer van zijn club hebben.

Voor de rest is de clubvergadering tevreden over de gang van zaken bij het Moeslandse carnaval. Prins Roy vult daar op aan dat het mooi is om te zien hoe veel Schaijkse clubs in diverse kroegen zelf iets gaan organiseren. Dat schept nieuwe banden tussen café’s, clubs en publiek.

De datums voor 2010 (o.a. de pronkzittingen) zijn akkoord.

Hierna volgt een korte pauze waarin alle aanwezigen een drankje krijgen aangeboden.

6. KASVERSLAG

De kascommissie bestond het afgelopen seizoen uit Twan van Zandvoort, Jan van Ballegooij en Lisette Loeffen. Zij doet namens de commissie het woord en geeft aan dat de commissie alles in orde heeft bevonden. De stichting heeft met minimale middelen voor een goede financiële opzet gezorgd. De vergadering geeft de penningmeester vervolgens décharge voor het gevoerde financiële beleid in de afgelopen periode.

In de nieuwe kascommissie nemen zitting: Gerben van Gaal, Mark Steetsel en Henk-jan Huizenga.

Daarna licht de penningmeester nog enkele zaken toe. Zo zullen de rente-inkomsten wat gaan dalen en zijn we, in de vorm van reserveringen, al bezig om te sparen voor het 55-jarig jubileum. Dit alles is alleen echter mogelijk met de inkomsten die door ons allen moeten worden gegenereerd!

7. VOORBEREIDING BRADERIE 18 EN 19 APRIL 2009

A. Liedjesfestival

André Boot brengt naar voren dat de aanmeldingen ‘binnenstromen’ maar dat er zeker nog enkele deelnemers welkom zijn.

B. Braderie

Volgens Ruud Schreurs zijn er nog 2 posten nodig. Graag bij hem aanmelden, bijv. een buurtvereniging of CV. Ook nog enkele mensen die zaterdag mee willen helpen kramen zetten. Leonard geeft aan dat er enkele trucks komen van de rally Parijs – Dakar. Maarten van der Linden licht toe dat de scouting dit jaar komt met ‘kratten stapelen’. Leuk om te zien en mee te doen!

8. VOORBEREIDING ZOMERCARNAVAL 5, 6 EN 7 JUNI 2009

Corrie van Esch krijgt het woord. De voorbereidingen zijn in volle gang. Over de invulling van de vrijdag- en de zaterdagavond zijn nog geen mededelingen te doen. Op zondagochtend zullen alle vrijwilligers die zich in hun vrije tijd (pro deo) inzetten voor de stichting worden uitgenodigd voor een brunch. De betrokkenen ontvangen een persoonlijke uitnodiging. In de middag zullen blaaskapellen uit andere dorpen het podium betreden.

Mensen die hulp willen bieden, graag bij Corrie melden.

9. NIEUWE MENSEN VOOR STICHTING CARNAVAL DE MOESLANDEN

De stichting is nog steeds op zoek naar nieuwe mensen die in de Raad, bij het jeugdcarnaval of in de commissies zitting willen nemen en zo een steentje willen bijdragen aan het Schaijkse carnaval. Ook als je dit niet zelf ambieert maar iemand weet die dit misschien wel wil doen, meld het ons a.u.b..

10. AGENDAPUNTEN VANUIT DE CLUBS

De agendapunten die vanuit de clubs vooraf zijn ingebracht, zijn reeds hiervoor besproken. Zie bij punt 5.

11. RONDVRAAG

Leonard roept de clubs op om hun mailadres gegevens goed en tijdig aan ons door te geven. De communicatie wordt steeds digitaler!

Henk-jan Huizenga informeert of het punt van de individuo’s nu van de baan is. Dit wordt bevestigd. Tevens wil hij weten of de clubs elkaar aanspreken op handhaving van de regels.
Dan kunnen we dat ook meer bij de clubs leggen en minder bij de stichting. De vergadering geeft aan dat handhaving elk jaar terugkomt en we daar ‘met zijn allen’ een goede middenweg in moeten blijven zoeken: clubs en stichting samen.

Twan van der Heijden doet de suggestie om bij het uitreiken van de startgelden meer aandacht voor handhaving te vragen. Wijs alle deelnemers dan nog eens op de belangrijkste regels. Het is en blijft een kwestie van herhaling.

Roy vult aan met het voorstel om de regels ook op ‘deoptocht.nl’ te zetten. De secretaris zal hiervoor zorgen.

11a. SLUITING

Hierna bedankt de voorzitter iedereen voor hun aanwezigheid en voor hun inbreng en wenst iedereen wel thuis. Hij sluit om 11 voor 11 de vergadering.

ACTIEPUNTENLIJST CLUBVERGADERING D.D. 6 APRIL 2009

(niet zichtbaar op een telefoon – tablet draaien naar liggend)

Nr.

Omschrijving

Oppakken door

Gereed op

Status

02

Bert van Hoof neemt contact op met Jolanda en Hans van Niftrik om nieuwe ideeën met de stichting te bespreken.

Bert van Hoof

Z.s.m.

Afgehan-deld.

03

Bespreken met de jury dat ze veel meer gespreid hun oordeel moeten geven en gebruik moeten maken van de hele range van 1 tot 20 punten.

Commissie jury

Jan 2009

Afgehan-deld.

04

Volgend jaar kijken of er van de juryvergadering een verslag gemaakt kan worden.

Commissie jury

Jan 2009

Afgehan-deld.

05

Idee bespreken met de jury om een soort hulpkwalificatie te gebruiken, bijvoorbeeld:

  • slecht = minder dan 10 punten,

  • redelijk = tussen 10 en 15 punten,

  • goed = meer dan 15 punten.

Commissie jury

Jan 2009

Afgehan-deld.

06

WD/O2, Vur Mekoar, Roar Mar Woar en Krek Gek uitnodigen voor het bijwonen van de eerstvolgende juryvergadering (januari 2009).

Commissie jury

Dec 2008

Afgehan-deld.

08

Ideeën bespreken met de jury hoe om te gaan met bouwbezoeken. Voorts idee om een filmpje te maken waarbij elke club twee minuten zendtijd heeft om de jury te informeren.

Commissie jury

Jan 2009

Afgehan-deld.

Apr. 01

Pieter van der Linden opnemen in jubileumcommissie en ook in een andere commissie (naar keuze).

Secr.

Sept 2009

 

Apr. 02

Verslag van de juryvergadering van jan. 2009 op de website van de stichting (en op ‘de optocht.nl') plaatsen.

Secr.

Sept 2009

 

Apr. 03

De regels van de gemeente en de regels die wij gezamenlijk t.b.v. het Schaijkse carnaval hebben gemaakt, komen op onze website (en op ‘de optocht.nl').

Secr.

Sept 2009

 

Apr. 04

Bij de jury onder de aandacht brengen om bij de algemene indruk ook te letten op geluid (past het bij het geheel en is het niet storend voor anderen) en kijken naar doorstroming: acts lopend uitvoeren, geen oponthoud veroorzaken, anders minder punten.

Commissie jury

Jan. 2010

 

Apr. 05

De commissie optocht gaat samen met de Durzuipers kijken naar een betere doorstroming richting Bossestraat.

Commissie optocht

Nov. 2009

 

Apr. 06

Pieter van der Linden gaat ervoor zorgen dat andere clubs geen hinder meer hebben van hun opbouwen

Pieter vd Linden

Carnaval 2010

 

Deel dit met anderen