Clubvergadering 4 maart 2013

Locatie: De Raaf

Aanwezig:LÔ MAR TOETE, MOI GEKLOI, ZOT GEFROT, NIE GERING, UT LÛPT, DIKKE SCHIK, DE SCHUIMKRAGEN, KLORE KWATS, MAF MAR MOI, WENNIG KANS, ROAR MAR WOAR, ‘T MOES NIE MOETE, UT NAUWT NIE, GOEI GEKNOEI, TIS WA, HALVERWEGE, VOORZITTER VAN DE ORDECOMMISSARISSEN, JEUGDCARNAVAL, DIVERSE LEDEN VAN DE STICHTING

Afmelding: Geen

1. OPENING EN VASTSTELLEN AGENDA
De voorzitter van de stichting, Leonard Steetsel, opent om elf minuten over half negen de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Bijzonder welkom aan onze Moeskoningin, Lisette Loeffen, en Zilveren Moestop, René Derks. Het is goed te constateren dat er veel clubs aanwezig zijn. Dat is heel belangrijk voor een goede onderlinge communicatie.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. MEDEDELINGEN

  • Met onze carnavalskrant hebben we afgelopen zaterdag een zeer verdienstelijke 3e prijs gehaald bij de vakjury van de Krantenwisseltrofee. Om de krant volgend jaar weer net zo mooi te maken hebben we (weer) een striptekenaar nodig. Aanmeldingen via Fons Roelofs.
  • Graag aandacht van de clubs voor de sponsoring van een carnavalsvierder op het Moeslands monument. Formulieren verkrijgbaar bij de secretaris.
  • Ineke Kusters doet namens de stichting een oproep aan de clubs om hun eerste clubkleding tijdelijk beschikbaar te stellen t.b.v. de jubileum tentoonstelling.

3. VASTSTELLEN (CONCEPT) VERSLAG CLUBVERGADERING VAN 19 NOVEMBER 2012
Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. De actiepuntenlijst wordt doorgenomen. Alle actiepunten zijn afgehandeld. Aan dit verslag is een nieuwe actiepuntenlijst toegevoegd.

4. EVALUATIE PRONKZITTINGEN EN CARNAVAL 2013 – PLUS NIEUWE DATA 2013 / 2014
Lisette Loeffen geeft aan dat bij de Pronkzitting op de 2e zaterdag de tafels te dicht op het podium stonden. Verder vond ze de bediening niet geweldig. Joep Lips is zeer te spreken over het idee van de feesttafels. Top idee.

Mark Steetsel is van mening dat er grote gaten in de optocht voorkwamen.

Frank Bekkers, voorzitter van onze ordecommissarissen, meent dat er alleen tegen het einde van de optocht gaten ontstonden. Er ontstaat enige discussie over de vraag of je nou vooruit of achteruit moet kijken. Belangrijk is de act niet stilstaand uit te voeren. Een ander voornaam punt is het aanspreekpunt. Die moet liefst vóóraan lopen. Wouter Spijkers vult aan dat de clubgenoten desgevraagd ook moeten kunnen doorverwijzen waar het aanspreekpunt loopt!

Volgens Stijn van Lith was de schuine draai op het Europaplein moeilijk te maken.
De volgende bespreekpunten komen vervolgens aan de orde:

1. Geluid, glas en alcohol
het geluidsniveau kan nog stukken beter, nog steeds produceren enkele clubs veel te veel volume. De vergadering meent dat dat dan ook voor de afterparty op het Europaplein geldt. Dit zal door de stichting met Tino en Bart worden besproken. We hebben geconstateerd dat er weer glas in de optocht is meegenomen. Dit kan gevaar opleveren en willen we graag voorkomen. Het probleem van de “zuipkarren” is voor dit jaar redelijk opgelost.

2. Gedrag tijdens de prijsuitreiking
Peter Klievink licht dit punt vanuit de stichting toe. De commissie optocht vindt het erg teleurstellend en niet getuigen van respect als de beker voor de 1e prijs winnaar bij de wagens nog op het podium binnen enkele minuten kapot wordt gegooid. Dat is wel echt treurig om te zien gebeuren.

Daarna bespreekt Leonard de programmakalender 2013/2014 op hoofdlijnen. Topper wordt het jubileum in juni 2013.

In de pauze die volgt, krijgen alle aanwezigen een drankje aangeboden. Na de pauze is ook Prins Joris aanwezig. Hij geeft aan dat hij enorm heeft genoten van deze carnaval. Er is gelukkig niks vervelends gebeurd en dus kunnen we ons op gaan maken voor een grandioos jubileumfeest.

5. KASVERSLAG
Namens de kascommissie, bestaande uit Jan Geurts van Kessel, Theun Laurant en Maikel van der Schans geeft Jan aan dat zij alles gecontroleerd hebben. Het is een gedegen administratie met een systeem van reserveringen om toekomstige uitgaven te kunnen doen. Alles is in orde bevonden en de complimenten zijn voor de penningmeester. Jan stelt de vergadering voor décharge aan de penningmeester te verlenen. Alle aanwezigen stemmen met applaus in. De voorzitter bedankt de kascommissie voor hun werkzaamheden. Als nieuwe leden voor de kascommissie worden benoemd: Lisette Loeffen, Maarten Manders en Ed Kouwenberg.

Daarna krijgt de penningmeester het woord. Jan Danen belicht nog eens in grote lijnen wat de financiën voor ons betekenen. Hij draagt met een gerust hart zijn taak over aan de nieuwe penningmeester, Arie Vissers en bedankt iedereen voor alle medewerking en voor het in hem gestelde vertrouwen.

6. VOORBEREIDING BRADERIE OP 20 EN 21 APRIL 2013
Volgens de streep van de commissie braderie, Jan Geurts van Kessel, zijn er al veel aanmeldingen. Er zal nog de nodige publiciteit volgen voor het werven van bezoekers. De kermis zal dit jaar worden verlevendigd, met een kampvuur op het Europaplein.

Leonard stelt vervolgens Gert-jan Kuijpers voor die bij de braderie de organisatie van de kassaposten heeft overgenomen van Ruud Schreurs. De voorzitter roept de carnavalsclubs op om iets leuks en ludieks te organiseren.

7. VOORBEREIDING JUBILEUMFEEST OP 7, 8 EN 9 JUNI 2013
Roy van Boekel, voorzitter van de jubileumorganisatie, krijgt het woord. Volgens Roy zitten we midden in het 55-jarig jubileumjaar. Een aantal activiteiten hebben we al gehad: Moespakket, AH-actie, 55+ bal, bal voor mensen met een beperking, de speciale jubileum Moeskrant, etc.

Na de braderie start de reclamecampagne voor het jubileumfeest. Vrijdag stofjassenfeest, zaterdag reünie overgaand in samen eten en feestavond en zondag carnavalsmis en feestmiddag. Als er mensen zijn die willen helpen graag aanmelden via: ikwilhelpen@55jaarmoesland.nl.

Lisette Loeffen vraagt of dat helpen ook voor de horecataken geldt. Roy antwoordt dat met de horeca de afspraken hierover nog verder gemaakt moeten worden.

8. ACTUALISEREN CLUBBESTAND V.W.B. OPRICHTINGSDATUM
Om voortaan zoveel mogelijk onduidelijkheid te voorkomen over de oprichtingsdatum (en daarmee de jubilea) van de clubs stelt de stichting voor om het clubbestand te actualiseren. De secretaris zal daartoe alle clubs een mail sturen om hun gegevens indien nodig te vernieuwen.

9. AGENDAPUNTEN VANUIT DE CLUBS

Er zijn vooraf twee agendapunten ingebracht.

  • Namens Hog Hei & Zij heeft René Derks gevraagd of er niet meer deelnemers gediskwalificeerd hadden moeten worden omdat ze met rolstoelen meededen in de optocht en de banden daarvan zijn groter dan kruiwagenwielen. Dit zou volgens de voorschriften niet mogen. Wouter Spijkers antwoordt dat niemand is gediskwalificeerd, wel op de laatste plaats in de uitslag opgenomen. De regels dienen in de eerste plaats om oneerlijke concurrentie te voorkomen, in dit geval vooral tussen loopgroepen. De kruiwagenwielen zijn bedoeld om het mogelijk te maken dat kleine karretjes worden meegevoerd, geen grote. We willen liever niet nog meer regels of sancties. Maar soms moeten we wel een grens trekken en dat hebben we nu – vanwege de gemotoriseerde voertuigen – gedaan.
  • tefan van Ras heeft via de mail de vraag voorgelegd waarom er niet 11 punten in mindering kunnen worden gebracht in plaats van diskwalificatie. Ook hier de opmerking dat hij niet is gediskwalificeerd, wel – vanwege het gemotoriseerde voertuig – op de laatste plaats in de uitslag opgenomen. 11 punten in mindering kennen we alleen bij de hoogte overschrijding bij de wagens.

10. RONDVRAAG

  • Ivo Leenders is op zoek naar een goed en bruikbaar onderstel.
  • Twan van der Heijden vraagt nogmaals de aandacht voor het opruimen bij de containers op woensdag. Daarnaast constateerde hij dat enkele loopgroepen veel hooi en stro hebben achtergelaten op het Europaplein. We mogen nu nog gratis storten, maar dan moeten we er geen rotzooi van maken!
  • Bernadette Oliemeulen verzoekt de clubs om de versierde houten bladeren t.b.v. de aankleding van de jubileumtent bij haar in te leveren, graag vóór 30 april!

11. SLUITING
Hierna bedankt de voorzitter iedereen voor hun aanwezigheid en voor hun inbreng. Hij sluit om 11 over half 11 de vergadering en wenst iedereen wel thuis.

Actiepunten clubvergadering d.d. 4 maart 2013

  • Apr 01 De omvang van het geluidsniveau tijdens de afterparty op het Europaplein zal door de stichting met Tino en Bart worden besproken Wouter Spijkers Mrt
  • Apr 02 De secretaris zal alle clubs een mail sturen om hun gegevens t.b.v. het clubbestand indien nodig te vernieuwen. Secretaris Sept

Deel dit met anderen