Clubvergadering 24 maart 2014

Locatie: Nieuw Schaijk

Aanwezig: UT LÛPT, DE SCHUIMKRAGEN, GOEI GEKNOEI, VUR MEKOAR, OLLING DOLL, ‘T MOES NIE MOETE, DE MEIDEN VAN NIE GERING, NIE GERING, UT NAUWT NIE, MAF MAR MOI, SCHON GEKWAKT, MOI GEKLOI, CI REMIE, ZOT GEFROT, KLORE KWATS, WENNIG KANS, VOORZITTER VAN DE ORDECOMMISSARISSEN, PRINS JOEP D’N URSTE EN DIVERSE LEDEN VAN DE STICHTING

Afmelding: GE DOET MAR

1. OPENING EN VASTSTELLEN AGENDA

De voorzitter van de stichting, Roy van Boekel, opent om elf minuten over half negen de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Het is goed te constateren dat er veel clubs aanwezig zijn. Dat is heel belangrijk voor een goede onderlinge communicatie.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. MEDEDELINGEN
1. Alle foto’s van onze hoffotograaf zijn te bestellen via de link op onze eigen website.

3. VASTSTELLEN (CONCEPT) VERSLAG CLUBVERGADERING VAN 18 NOVEMBER 2013
Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. Alle actiepunten zijn afgehandeld. Aan dit verslag is een nieuwe actiepuntenlijst toegevoegd.

M.b.t. de videoavond wordt opgemerkt dat deze dit jaar een andere, leuke opzet kende, met de lipdubs. Er waren zo’n 80 personen aanwezig. Volgend jaar wil de commissie weer met een andere invulling komen. Willie vraagt de clubs of zij vrijwilligers willen afvaardigen, met name een regisseur is welkom. Jos Jacobs benadrukt dat we wel moeten doorgaan met de videoavond, hoewel de optocht natuurlijk vaak al eerder door de meesten op Landerd TV is gezien. Prins Joep stelt voor het eventueel met een andere activiteit te combineren.

4. EVALUATIE PRONKZITTINGEN EN CARNAVAL 2014 – PLUS NIEUWE DATA 2014 / 2015
Uit de vergadering komt de opmerking dat de zaal pas om 19.30 uur open zou gaan, maar dat het op dat moment al vrij vol zat. Roy geeft aan dat normaliter de zaal om 19 uur open gaat en dat hier volgend jaar beter op gelet zal worden.

V.w.b. carnaval 2014 geeft Prins Joep aan dat hij met Prinses Alice enorm heeft genoten. Het waren (drie!) mooie optochten en alles is vrijwel vlekkeloos verlopen. Het is ook mooi om te zien wat voor organisatie er achter dit alles steekt.

Roy merkt op dat ook qua alcohol het volgens hem goed is verlopen, wij hebben geen buitensporig gebruik geconstateerd. We hadden eerder een brief van de gemeente ontvangen om hen duidelijk te maken hoe wij daar in de optocht mee omgaan.

Daarna geeft Wouter Spijkers – als streep van de commissie optocht – aan dat er één gat viel in de optocht door een groep die een probleem had met hun geluidsinstallatie. Hij benadrukt dat daarmee wel een groot risico ontstaat dat het publiek weg gaat of de optocht tegemoet gaat lopen en daarna direct weggaat. Vervolgens komt de vraag op tafel wat de clubvergadering wil met een deelnemer als ‘Ge kunt me wa’. Een ander probleem is de doorstroom vanuit de jeugd. Hoe kunnen we deze doorstroming bevorderen? Het Plijnfestein was naar zijn mening prima verlopen. Dat was fantastisch, een kippenvel moment!

Als laatste punt vraagt hij aandacht voor alcohol (door ouders) en geluidsniveau bij de jeugdoptocht. Beide zaken zijn al bij de Jeugdcommissie aan de orde gesteld en ook door hen uiteraard geconstateerd. De ouders zijn er direct op aangesproken.

Lisette Loeffen merkt op dat er één toeschouwer gewond is geraakt. De betreffende club is bij deze meneer op bezoek geweest. De voorzitter van de ordecommissarissen, Frank Bekkers, brengt naar voren dat de optocht wat hem betreft slechter liep dan vorig jaar. Hij kan echter geen duidelijke oorzaak aangeven. Soms doen wagens lange stukjes/dansjes die veel tijd kosten. Hoek Brouwerstraat / Bossestraat is een bekend knelpunt. Volgens de clubs stond daar een ordecommissaris die de clubs op een vervelende wijze aansprak, en dat is niet voor de eerste keer. Frank neemt dit signaal mee. De clubs stellen voor een gezamenlijke avond met de ordecommissarissen te beleggen om samen te kijken hoe de optocht beter (en voor iedereen prettiger) kan verlopen. Maarten Hendriks benadrukt nog eens dat er alleen vanuit de ordecommissarissen instructies gegeven kunnen worden (en niet door leden van de Stichting).

M.b.t. de deelname van “Ge kunt me wa” wordt opgemerkt dat je deze twee maanden van te voren zou moeten bewegen op deze manier niet mee te doen, maar gezellig langs de kant toe te kijken. Een eenduidige definitie van ‘zuipkar’ is moeilijk te geven, maar je kunt wel de vraag stellen wat ze zelf denken toe te voegen aan onze optocht. Maarten Hendriks stelt voor nog deze week met de club contact te zoeken en niet te wachten tot volgend jaar.

Het Plijnfestein is in deze opzet door iedereen goed bevallen. Geen hekken, gezellig, goede muziekkeus. Bart van Gaal en Dennis Roelofs lichten wat achtergronden toe. Volgend jaar willen ze het nog weer iets beter opzetten. Opmerkingen daarover graag naar Dennis.

De doorstroming vanuit de jeugd baart de meeste aanwezigen grote zorgen. De jeugdcommissie zal met hen in gesprek moeten. Het lijkt er op dat ze te vroeg met bouwen beginnen en dan ook te vroeg weer afhaken. Tijdens de vergadering geven Jos Jacobs, Rob van der Zwaluw, Stijn van Lith, Ivo Leenders, Michiel Brekelmans en Jacky van Beusekom aan dat ze met Wouter Spijkers richting jeugd het gesprek willen voeren en hulp willen bieden om de doorstroming weer te bevorderen. E.e.a. in overleg met de jeugdcommissie. Het idee komt naar voren om de oudere jeugdclubs mee te laten kijken bij de wagens. Stefan van Ras stelt voor de jeugdwagens op maandag door de jury te laten beoordelen. Dat werkt enorm stimulerend.

Het afbreken van de wagens ging dit jaar vrij goed. Misschien volgend jaar een soort “afbreekstraat” met linten maken. Omdat er ook vermaak voor de kinderen was, verliep het afbreken veiliger.

Een laatste opmerking wordt gemaakt over het Plijnfestein. Op een bepaald moment ontstond er een gevaarlijke situatie bij het vliegtuig van Maf Mar Moi. Is gelukkig goed afgelopen. Jos Jacobs brengt in dat er ook goed gekeken moet worden hoe je de wagens opstelt richting publiek.

Daarna bespreekt Roy de programmakalender 2014/2015 op hoofdlijnen. Nieuw is het Moesfest op 25 oktober waar we ook de ‘Club van het jaar’ aan koppelen.

In de pauze die volgt, krijgen alle aanwezigen een drankje aangeboden.

5. UITREIKING VAN EEN WISSELBEKER OF WISSELSCHAAL BIJ DE WAGENS
CV Maf Mar Moi heeft het idee ingebracht om een wisselschaal in te voeren als 1e prijs bij de wagens. Jos Jacobs licht toe dat zij die dan wel willen kopen. De vergadering vindt de schaal oké en stelt voor het idee door Maf Mar Moi en de commissie optocht verder invulling te geven. De schaal wordt elk jaar doorgegeven, eventueel gegraveerd, en de beker mag men ‘behouden’.

6. KASVERSLAG
Namens de kascommissie, bestaande uit Lisette Loeffen, Maarten Manders en Ed Kouwenberg geeft Ed aan dat zij alles gecontroleerd hebben. Het zag er allemaal prima uit en de complimenten zijn voor de penningmeester. Ed stelt de vergadering voor décharge aan de penningmeester te verlenen. Akkoord. De voorzitter bedankt de kascommissie voor hun werkzaamheden. Als nieuwe leden voor de kascommissie worden benoemd: Joost Geurts van Kessel, Gerrie Peters en Dennis Roelofs.

7. UITNODIGING AAN CLUBS OM DEEL TE NEMEN AAN TOEKOMSTVERKENNING STICHTING EN MOESLANDS CARNAVAL
Roy licht toe dat we in mei een brainstormavond willen organiseren met alle clubs om naar de toekomst van het Moeslands carnaval te kijken. En van daaruit de beleidspunten voor de volgende 11 jaar te formuleren. Stijn van Lith, Rob van der Zwaluw en Bart van Gaal geven zich alvast op. De vergadering meent dat een persoonlijke uitnodiging misschien wel nodig is. Wordt opgepakt.

8. VOORBEREIDING BRADERIE OP 13 APRIL 2014
Volgens de streep van de commissie braderie, Jan Geurts van Kessel, zijn er al bijzonder veel aanmeldingen dit jaar. De kassaposten zijn inmiddels al ingevuld. Er zal nog de nodige publiciteit volgen voor het werven van bezoekers. Jan roept de carnavalsclubs op om iets leuks en ludieks te organiseren. Prins Joep stelt voor de facebook-berichten massaal te delen.

9. VOORBEREIDING ZOMERCARNAVAL OP 13, 14 EN 15 JUNI 2014
Maarten Hendriks, streep van de commissie, licht toe dat we op vrijdag voetbal op een groot scherm hebben, zaterdag de band Prezz en dat er voor zondag nog geen concreet programma is. Hij vraagt de clubs om met ideeën te komen. Joep geeft aan dat je ook een club zou kunnen vragen iets te organiseren, net als tijdens carnaval. Bart van Gaal denkt dat je zoiets als Plijnfestein ook dan kunt doen. Maarten houdt zich aanbevolen voor alle suggesties.

10. AGENDAPUNTEN VANUIT DE CLUBS
Er zijn door de clubs geen agendapunten ingebracht.

11. RONDVRAAG EN SLUITING

  • Twan van der Heijden vraagt of er bij de clubs belangstelling is om collectief materialen in te kopen, bijv. verf. De clubs geven aan dat dat heel lastig te organiseren valt en geven aan daar nu weinig voor te voelen.
  • Jos Jacobs merkt op dat er naar zijn idee weinig gesnoeid was. Bijv. de Schutsboomstraat. Cie optocht neemt dit mee.
  • Rob van der Zwaluw vraagt of foto’s van de deelnemers tijdens de prijsuitreiking weer op een beamer getoond kunnen worden. Dit blijkt toch erg lastig te organiseren. De juiste foto meteen laten zien tijdens het bekend maken van de uitslag, vergt vooralsnog te veel voorbereiding.
  • Zijn tweede vraag/opmerking betreft de foto’s van Jan van Ballegooij. Zijn club (Schon gekwakt) heeft ideeën hoe deze foto’s via internet beter in de markt gezet kunnen worden. Willen we graag gebruik van maken.
  • Stefan van Ras vraagt aandacht voor het in ere houden van bestaande tradities, zoals de ‘Club van het jaar’ verkiezing. Deze komt tijdens Moesfest terug.

Hierna bedankt de voorzitter iedereen voor hun aanwezigheid en voor hun inbreng. Het was een vruchtbare bijeenkomst. Hij sluit om 11 over 11 de vergadering en wenst iedereen wel thuis.

Deel dit met anderen