Clubvergadering 23 november 2009

Locatie: De Potter

Aanwezig: ÛT NAUWT NIE, ZOT GEFROT, TIS WA, UT WÛRD WÃ, CI REMIE, UT LÛPT, WENNIG KANS, DE SCHUIMKRAGEN, OLLING DOLL, LOLTRAPPERS, MOI GEKLOI, HALVERWEGE, ROAR MAR WOAR, ‘T MOES NIE MOETE, EN DIVERSE LEDEN VAN DE STICHTING EN PRINS JEROEN D’N URSTE

Afgemeld: GRUTS GREI

1. OPENING EN VASTSTELLEN AGENDA
Vanwege verhindering van de voorzitter van de stichting, opent de vice-voorzitter, Jan Danen, om elf minuten over half negen de vergadering en heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder onze kersverse nieuwe Prins Jeroen d’n Urste. Ook maakt Jan melding van het feit dat Ronald van Rooij tot nieuwe opper is benoemd.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. MEDEDELINGEN
Namens de commissie Krantvertenties wordt meegedeeld dat we dit seizoen een originaliteitsprijs in het leven roepen om het meest originele stukje in de carnavalskrant te belonen met een mooie prijs die we dan op de Goapmèrrege uitreiken. Dit als aanmoediging voor de clubs om vooral veel en leuke stukjes voor de krant aan te leveren.

3. (CONCEPT) VERSLAG CLUBVERGADERING VAN 17 NOVEMBER 2008
Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. De actiepuntenlijst wordt doorgenomen. Alle actiepunten zijn afgehandeld. Aan dit verslag is een nieuwe actiepunten-lijst toegevoegd.

4. JAARVERSLAG SECRETARIS
De secretaris leest – wederom in ‘ut Schojks diejalekt’ – het jaarverslag van het 51e carnavalsjaar (2008 – 2009) voor. Het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd. Dit verslag zal ook na te lezen zijn in de carnavalskrant 2010.

5. EVALUATIE 11-11 BAL
Het 11-11 bal voor het eerst in De Phoenix is iedereen goed bevallen. De zaal was mooi aangekleed, het was gezellig en er heerste een prima sfeer. Er zijn geen suggesties die het nog kunnen verbeteren.

6. BESPREKING PROGRAMMA SEIZOEN 2009 – 2010
Als eerste geeft Bert een toelichting op de komende pronkzittingen. Wederom in de Phoenix. Artiesten worden verzocht zich aan te melden; de eerste bijeenkomst is op 25 november a.s..
Vervolgens licht de voorzitter het programma toe: carnaval begint in 2010 op vrijdag 12 februari. De videoavond is op 19 maart en de fototentoonstelling op de 21e. Daarna het Liedjesfestival op 24 april en de braderie op 25 april. Feest in de tent is vervolgens op 4, 5 en 6 juni.

7. OPTOCHT 2009
Bert krijgt weer het woord en hij wijst de clubs er op om vooral zo duidelijk en volledig mogelijke ideeën in te leveren. Dat voorkomt problemen achteraf. Ook vraagt hij de aandacht voor de aanspreekpunten tijdens de optocht. Geef de namen op het formulier duidelijk aan, zorg dat hij/zij de herkenningsband draagt en op straat aanspreekbaar is en dus niet hoog op de wagen zit.

Lambert vraagt de clubs om nieuwe juryleden aan te melden en eventuele bouwadressen aan ons door te geven. Er is altijd behoefte aan bouwlocaties.

Twan van der Heijden wijst op de gaten in de optocht. Wat gaan we daar aan doen? Het voorstel komt naar voren om de jury te vragen om oponthoud dat door een groep of wagen wordt veroorzaakt mee te nemen bij de algemene indruk en dus een lagere waardering. Dit zal bij de jury in jan. 2010 onder de aandacht worden gebracht. Stond al op de actiepuntenlijst.
De commissie optocht houdt zich aanbevolen voor overige suggesties.

8. NIEUWE RAADS- EN COMMISSIELEDEN STICHTING CARNAVAL DE MOESLANDEN
De vice-voorzitter meldt dat we als Stichting zeer blij zijn met de komst van drie nieuwe raadsleden: Twan van der Heijden, Joris-jan en Wouter Spijkers. Nieuwe mensen blijven eveneens welkom in de Raad of in de commissies. Zo kan iedereen een steentje bijdragen aan het Schaijkse carnaval. Ook als je dit niet zelf ambieert maar iemand weet die dit misschien wel wil doen, meld het ons a.u.b..

9. AGENDAPUNTEN VANUIT DE CLUBS
Er zijn geen agendapunten vanuit de clubs vooraf ingebracht.

10. RONDVRAAG
Er zijn geen vragen uit de vergadering.
Prins Jeroen zegt het geweldig te vinden om het komend jaar prins te mogen zijn, samen met Crista. Hij wenst iedereen veel succes met bouwen en een fijne carnaval!

11. SLUITING
Hierna bedankt Jan iedereen voor hun aanwezigheid en voor hun inbreng en wenst iedereen wel thuis. Hij sluit om 11 over 9 de vergadering.

Alle aanwezigen krijgen dan nog een drankje aangeboden.

ACTIEPUNTENLIJST CLUBVERGADERING D.D. 23 NOVEMBER 2009
Niet zichtbaar op een mobiele telefoon!

Nr.

Omschrijving

Oppakken door

Gereed op

Status

Apr. 01

Pieter van der Linden opnemen in jubileumcommissie en ook in een andere commissie (naar keuze).

Secr.

Sept 2009

Inmiddels gereed, kan er af.

Apr. 02

Verslag van de juryvergadering van jan. 2009 op de website van de stichting plaatsen.

Secr.

Sept 2009

Verslag staat op onze site sinds begin 2009

Apr. 03

De regels van de gemeente en de regels die wij gezamenlijk t.b.v. het Schaijkse carnaval hebben gemaakt, komen op onze website.

Secr.

Sept 2009

De regels staan al sinds medio 2007 op onze site

Apr. 04

Bij de jury onder de aandacht brengen om bij de algemene indruk ook te letten op geluid (past het bij het geheel en is het niet storend voor anderen) en kijken naar doorstroming: acts lopend uitvoeren, geen oponthoud veroorzaken, anders minder punten.

Commissie jury

Jan. 2010

Is inmiddels gebeurd.

Apr. 05

De commissie optocht gaat samen met de Durzuipers kijken naar een betere doorstroming richting Bossestraat.

Commissie optocht

Jan. 2010

Is inmiddels gebeurd

Apr. 06

Pieter van der Linden gaat ervoor zorgen dat andere clubs geen hinder meer hebben van hun opbouwen

Pieter vd Linden

Carnaval 2010

Is inmiddels gebeurd

Deel dit met anderen