Clubvergadering 22 november 2010

Locatie: De Gasterij

Aanwezig:GEDURIG WISPELTURIG, CI REMIE, NIE GERING, LO MAR TOETE,
DE JEMI’S, UT LÛPT, DE SCHUIMKRAGEN, DE STROATKLINKERS, NIE PERSÉ, ‘T MOES NIE MOETE, DIVERSE LEDEN VAN DE STICHTING EN PRINS JEROEN D’N URSTE

Afgemeld: DUTERNIETOE, UT WURD WA, GE DOET MAR EN DE LOLTRAPPERS

1. OPENING EN VASTSTELLEN AGENDA
De voorzitter van de stichting, Leonard Steetsel, opent om elf minuten over half negen de vergadering en heet alle Moeszakken en Moeszakkinnekes van harte welkom, in het bijzonder Prins Jeroen d’n Urste en de club van het jaar Ut Lupt. In tegenstelling tot vorige keer zijn er nu slechts enkele carnavalsclubs vertegenwoordigd. Dat is erg jammer.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. MEDEDELINGEN
Er zijn geen mededelingen.

3. (CONCEPT) VERSLAG CLUBVERGADERING VAN 15 MAART 2010
Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. De actiepuntenlijst wordt doorgenomen. De eerste twee acties zijn afgehandeld. De overige staan voor febr. 2011 op de agenda. Aan dit verslag is een nieuwe actiepuntenlijst toegevoegd.

4. JAARVERSLAG SECRETARIS
De secretaris leest het jaarverslag voor van het seizoen 2009 – 2010, het 52e carnavalsjaar van de stichting. Het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd. Dit verslag zal ook na te lezen zijn in de carnavalskrant 2011.

5. EVALUATIE 11-11-BAL
Het 11-11 bal was dit keer in De Potter. Prins Jeroen is trots dat we zo’n mooi feestje hadden. Het was lekker druk, prima sfeer, gezellig. Wel komt naar voren dat het microfoongeluid niet best was. Er was wel een goede PR vooraf. Veel jeugdig publiek. Het thema volgende keer handhaven, is goed bevallen.

6. BESPREKING PROGRAMMA SEIZOEN 2010-2011
Deelname aan Pronkzittingen op 29 januari en 4 en 5 februari 2011
Gewijzigde data Feest in de tent op 27, 28 en 29 mei 2011

Bert van Hoof krijgt het woord. Hij roept alle aanwezigen op om op 1 dec. de eerste artiestenbijeenkomst bij te wonen.

Leonard meldt dat het ‘feest in de tent’ niet begin juni is maar eind mei, vanwege de Pinksteren.

De secretaris heeft een samenvatting gemaakt van alle geplande carnavalsactiviteiten in 2011. Deze wordt verspreid en besproken.

7. OPTOCHT 2011
Vaststellen nieuwe voorschriften n.a.v. vorige clubvergadering
Leonard brengt de gewijzigde regels voor de loopgroepen ter sprake. Alex Laurenssen (Gedurig Wispelturig) wijst op de naleving ervan. Hij beveelt aan alle clubs op de regels te wijzen. We hebben al eerder afgesproken dat alle deelnemers aan de optocht de regels krijgen toegestuurd.

De vergadering stemt in met de aangepaste regels.

Richtlijnen omtrent afbreken wagens
Bert licht onze plannen toe. Vanaf 11.30 uur afbreken onder toezicht. Zowel clubs als stichting dienen op een ordelijk verloop toe te zien. We zullen de media en de scholen hier in betrekken. Bert wijst op onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Duidelijke en uitgewerkte ideeën indienen
Ideeën komen pas op de site als ze compleet en verder uitgewerkt zijn. Geen losse kreten. Alle mails waarin de ideeën worden aangemeld, worden beantwoord.

Aanspreekpunt club tijdens de optocht
Spreekt inmiddels voor zich zelf. Belangrijk is om naar achteren te kijken en te stoppen indien nodig.

Opgave eventuele juryleden/bouwadressen
Lambert geeft aan dat we altijd op zoek zijn naar goede juryleden. Geldt ook voor bouwadressen. Lisette Loeffen (De Schuimkragen) wijst op de noodzakelijke aanpassing in de opstalverzekering als een bouwschuur in gebruik wordt genomen. Dit moeten alle betrokkenen wel weten!

Aan het eind van dit agendapunt informeert Alex Laurenssen (Gedurig Wispelturig) of er in 2011 weer een VIP-tent komt net als in 2010. Leonard geeft aan dat er vergaande plannen zijn om de prijsuitreiking in een tent te doen die nabij De Regenboog komt te staan.

8. NIEUWE RAADS- EN COMMISSIELEDEN STICHTING CARNAVAL DE MOESLANDEN
De voorzitter vraagt de aandacht voor de bezetting van de Raad van 11 en diverse commissies waar nieuwe mensen nodig zijn. O.a. commissie video, braderie en liedjesfestival.

9. AGENDAPUNTEN VANUIT DE CLUBS
Er zijn geen agendapunten vanuit de clubs vooraf ingebracht.

10. RONDVRAAG

  • Stefan van Ras vraagt of we nog wel bij de clubs op bouwbezoek gaan als het startgeld voortaan per bank wordt betaald. Dit wordt door de commissie optocht bevestigd.
  • Fons Roelofs vraagt zich af hoe we meer clubs op deze vergadering krijgen. We zullen het belang ervan nog eens moeten onderstrepen. Het is wel zo dat de najaarsvergadering altijd minder goed bezocht wordt dan de voorjaarsvergadering. Die is dan ook direct na carnaval.
  • Leonard wijst tot slot op de datum van 1 december voor het inleveren van de kopij voor de carnavalskrant.

11. SLUITING
Hierna wenst de voorzitter iedereen ‘unne schônne carnaval’. Hij bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en inbreng en wenst allen wel thuis. Hij sluit om 11 over half 10 de vergadering.

Alle aanwezigen krijgen dan nog een drankje aangeboden.

ACTIEPUNTENLIJST CLUBVERGADERING D.D. 15 MAART 2010
(niet zichtbaar op telefoon – tablet draaien naar liggend)

Nr.

Omschrijving

Oppakken door

Gereed op

Status

Mrt 01

De commissie Pronkzitting wil graag nieuwe ideeën horen en nieuwe artiesten verwelkomen bij de 33e PZ

Iedereen

1 dec.

Kan er af.

Mrt 02

De stichting zal de voorschriften voor loopgroepen aanpassen n.a.v. het schrappen van de diskwalificatiebepaling

Secretaris

1 dec.

Kan er af.

Mrt 03

De stichting zal via de media en de scholen aandacht vragen voor veiligheid en het slopen tegen te gaan

Comm. Optocht

1 feb. 2011

 

Mrt 04

De stichting zal het ‘snoei' probleem bij de Schutsboomstraat aankaarten bij de gemeente.

Comm. Optocht

1 feb. 2011

 

Toelichting: grijs gearceerde actiepunten zijn gereed en worden de volgende keer afgevoerd.

Deel dit met anderen