Clubvergadering 21 november 2011

Locatie: Nieuw Schaijk

Aanwezig: CI REMIE, UT LÛPT, UT WURD WA, DIKKE SCHIK, SCHON GEKWAKT, WENNIG KANS, DE SCHUIMKRAGEN, ‘T MOES NIE MOETE, DIVERSE LEDEN VAN DE STICHTING EN PRINS JORIS D’N URSTE

Afgemeld: DUTERNIETOE, NIE GERING, LO MAR TOETE, DE JEMI’S, GRUTS GREI, HOFKAPEL EN GE DOET MAR

1. OPENING EN VASTSTELLEN AGENDA
Om elf minuten over half negen opent de voorzitter van de stichting, Leonard Steetsel, de vergadering en heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder Prins Joris d’n Urste. Hij geeft de prins het woord. Joris geeft aan dat het een spannende tijd is geweest, vanaf het eerste moment dat hij gevraagd is. Hij heeft er heel veel zin in, om er iets moois van te maken.

Daarna gaat Leonard in op het Glazen Huis, een enorm succes, wat klein begon maar uitgroeide tot iets groots. Iedereen heeft fantastisch meegewerkt. We zijn klaar voor het nieuwe seizoen.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. MEDEDELINGEN
Behalve enkele afmeldingen zijn er geen andere mededelingen.

3. (CONCEPT) VERSLAG CLUBVERGADERING VAN 4 APRIL 2011
Lisette Loeffen meldt dat we vorige keer hebben afgesproken dat een club die bij de optocht in 5 jaar 3x op de eerste plaats komt, de wisselbeker ook mag houden, net als 3x achter elkaar. Dat klopt, met inbegrip van deze aanvulling wordt het verslag goedgekeurd.
Er staat één punt op de actiepuntenlijst:
De commissie optocht wordt gevraagd het geluid bij het bezoek aan de bouwadressen te bespreken. Daarbij ook alcohol en glas aan de orde stellen.
De commissie gaat hiervoor bijzondere aandacht vragen in 2012. Leonard brengt gekscherend naar voren dat het de clubs verboden zou moeten worden om zelf oordoppen te dragen terwijl het publiek die niet heeft!! Actiepunt voor nu afgehandeld.

4. JAARVERSLAG SECRETARIS
De secretaris leest het jaarverslag voor van het seizoen 2010 – 2011, het 53e carnavalsjaar van de stichting. Na voorlezing vraagt de voorzitter een moment van stilte voor twee overleden dierbare carnavalsvrienden: Jas van Dorst en Helma van Boekel.

Het verslag wordt daarna door de vergadering goedgekeurd. Dit verslag zal ook na te lezen zijn in de carnavalskrant 2012.

5. EVALUATIE 11-11-11 DAG en 11-11 BAL
11-11-11 was volgens Pieter van der Linden een leuk idee met een mooi doel. De vergadering is verder van mening dat het 11-11 bal een groots feest was, druk, veel jeugd, een mooi afscheid van Jeroen en Crista en een goede nieuwe prins.

Maikel van der Schans informeert wanneer het monument er nu komt. Leonard antwoordt dat dat o.a. afhangt van de uitgaven die we moeten doen en de vergunning van de gemeente. We verwachten ergens in het 55 jarig jubileum jaar (2013).

Lisette Loeffen vond de twee aparte munten overdag en ’s avonds wel lastig. Volgens Leonard was dit niet te voorkomen vanwege afspraken met afzonderlijke uitbaters.

Pauze waarin alle aanwezigen een drankje krijgen aangeboden.

6. UITGEBREIDE PRESENTATIE MET UITLEG OVER DE PUNTENTELLING BIJ DE GROTE MOESLANDSE OPTOCHT
Leonard licht aan de hand van het jury(computer)programma uitgebreid toe hoe de jurering in elkaar zit en hoe de puntentelling werkt. Enkele clubs stellen vragen ter verduidelijking.

Leonard benadrukt nog eens hoe belangrijk het is om goede, uitgewerkte ideeën in te leveren. Dan kan de jury zich ook voorbereiden. De volgende clubs geven aan bij de juryvergadering (op 6 febr. 2012) aanwezig te willen zijn: Ut Nauwt Nie, Schon Gekwakt, CI Remie en Dikke Schik. Zij zullen hiervoor een uitnodiging ontvangen.

Tot slot komt naar voren dat er een groot verschil kan zitten in de mening van de clubs over de waardering voor een wagen en hoe de jury er tegen aan kijkt. De jury beoordeelt het geheel in de optocht en de clubs meestal alleen de wagen (en minder het geheel) zoals die tot stand komt in de bouwfase voorafgaand aan de optocht.

7. BESPREKING PROGRAMMA SEIZOEN 2011-2012
De secretaris heeft een samenvatting gemaakt van alle geplande carnavalsactiviteiten in 2012. Deze wordt verspreid en besproken:

 • Deelname aan Pronkzittingen op 14, 20 en 21 januari 2012
 • Carnaval begint op vrijdag 17 februari 2012
 • Peiling behoefte bij clubs aan videoavond en fototentoonstelling (andere invulling?)
 • Braderie op 21 en 22 april
 • Feest in de tent op 8, 9 en 10 juni

Roy van Boekel, lid van de commissie Pronkzitting, licht dit onderdeel toe: dit jaar is het thema circus. De pronkzitting kan nog wel enkele nieuwe talenten gebruiken.

Het verzoek komt van de clubs om de uitslag van de optocht 2011 in de carnavalskrant van 2012 op te nemen, inclusief de spreuken. Fons Roelofs zal dit in de commissie Krant bespreken.

De vergadering meent dat de lage opkomst bij de video avond een incident is geweest. Er was elders een feest. De video avond moet blijven. De fototentoonstelling zou wellicht iets anders kunnen: bijv. de foto’s op een website publiceren en dan digitaal laten bestellen. De naam ‘photobucket.com’ wordt genoemd.

Tot slot brengt de commissie 55 jarig jubileum naar voren dat er hard gewerkt wordt aan de voorbereidingen voor een grootse aanpak in 2013. Voor vrijwilligers is nog ruimte. Volgende keer dit onderwerp agenderen zodat we er wat dieper op kunnen ingaan.

8. OPTOCHT 2012

 • Duidelijke en uitgewerkte ideeën indienen
  Ideeën komen pas op de site als ze compleet en verder uitgewerkt zijn. Geen losse kreten. Lisette Loeffen vindt wel de stichting iets actiever kan zijn om gelijkluidende ideeën snel de wereld uit te helpen. Wouter Spijkers, lid van de commissie optocht, geeft aan dat alle mails waarin de ideeën worden aangemeld, voortaan worden beantwoord en contact met de clubs wordt gezocht als er dubbele ideeën binnen komen.
 • Aanspreekpunt club tijdens de optocht
  Spreekt inmiddels voor zich zelf. Belangrijk is om naar achteren te kijken en te stoppen indien nodig.
 • Richtlijnen omtrent afbreken wagens
  Vanaf 11.30 uur afbreken onder toezicht. Zowel clubs als stichting dienen op een ordelijk verloop toe te zien. We zullen de media en de scholen hier weer in betrekken.
 • Opgave eventuele juryleden / bouwadressen
  Leonard geeft aan dat we altijd op zoek zijn naar goede juryleden. Geldt ook voor bouwadressen. Geeft namen door aan Lambert Kusters.

Aan het eind van dit agendapunt vraagt Twan van der Heijden, lid van de commissie optocht, aandacht voor het gescheiden inzamelen van ijzer en hout. Voor hout komt een aparte bak.

De clubs vragen of er een oproep voor telefoonboeken kan komen in de media. De secretaris zorgt hiervoor.

8. NIEUWE RAADS- EN COMMISSIELEDEN STICHTING CARNAVAL DE MOESLANDEN
De voorzitter vraagt de aandacht voor de bezetting van de Raad van 11 en diverse commissies waar nieuwe mensen nodig zijn. Met name bij de commissie braderie. Zou een project/opdracht voor school kunnen zijn.

9. AGENDAPUNTEN VANUIT DE CLUBS
Er zijn geen agendapunten vanuit de clubs vooraf ingebracht.

10. RONDVRAAG
Er zijn geen punten voor de rondvraag.

11. SLUITING
Om 11 minuten voor 11 sluit de voorzitter de vergadering. Hij bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en inbreng en wenst allen wel thuis..

ACTIEPUNTENLIJST CLUBVERGADERING D.D. 21 NOVEMBER 2011

 • Mrt 01 De commissie optocht wordt gevraagd het geluid bij het bezoek aan de bouwadressen te bespreken. Daarbij ook alcohol en glas aan de orde stellen. Commissie optocht Carnaval 2012 Comm. bespreekt dit met clubs in 2012
 • Nov. 01 Ut Nauwt Nie, Schon Gekwakt, CI Remie en Dikke Schik uitnodigen voor de juryvergadering (op 6 febr. 2012)
  Comm. Jury (Lambert Kusters) Jan. 2012
 • Nov. 02 Fons Roelofs bespreekt in de commissie Krant het verzoek van de clubs om de uitslag van de optocht in de carnavalskrant op te nemen, inclusief de spreuken. Comm. Krant (Fons Roelofs) Dec. 2011
 • Nov. 03 Volgende keer het onderwerp ’55 jarig jubileum’ agenderen Secretaris Mrt 2012
 • Nov. 04 De secretaris zorgt voor een oproep voor telefoonboeken in de media. Secretaris Dec. 2011

Deel dit met anderen