Verslag clubvergadering 2 april 2007

Locatie: De Postduif

Aanwezig: UT LÛPT, ZOT GEFROT, OLLING DOLL, HALVERWEGE, UT NAUWT NIE, ‘T MOES NIE MOETE, DUTERNIETOE, TIS WA, GRÛTS GREI, LIGELUK ZAT, LO KOMME WA KÛMT, WENNIG KANS, JEUGDCARNAVAL EN DIVERSE LEDEN VAN DE STICHTING

Afwezig met afmelding: DE SCHUIMKRAGEN, DE VROLUKKE TOBBERS EN CI REMI

1. OPENING
Om elf minuten over half negen opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij blikt terug op een meer dan voortreffelijke carnaval, met schitterend weer. Ook brengt hij in herinnering dat dit het laatste jaar is voor Prins Ed d’n Urste, hoewel hij nog een paar evenementen te gaan heeft. Hij heeft het weer heel goed gedaan. Ook onze nieuwe grootvorst Willie heeft het geweldig gedaan. En we hadden weer een mooie, dikke carnavalskrant, waarin we volgend jaar graag weer wat meer stukjes van de clubs zouden willen hebben. Ook doen we een beroep op de clubs voor een cartoonist, iemand die leuke tekeningetjes kan maken om de krant nog wat carnavalesker te maken. We houden ons aanbevolen.

2. MEDEDELINGEN
Er zijn bij de Stichting twee brieven binnengekomen inzake schade aan geluidsapparatuur als gevolg van het leegspuiten van brandblusapparatuur. Daarbij is verzocht dit punt op de clubveragdering te bespreken. Zie agendapunt 6. Helaas is één van de betrokkenen, Harm Ruijs, vanwege werkzaamheden verhinderd hier te zijn.

Zoals bij de meesten bekend, hebben we eind februari een nissenhut afgebroken. In overleg met Burgemeester en Wethouders zijn we op zoek naar een nieuwe locatie. Als stichting hebben we veel hulp gehad, o.a. van mensen van Ut Lûpt en Ut nauwt nie. Bedankt daarvoor. Bij het opbouwen zullen we nog wel wat meer hulp kunnen gebruiken. Wat we ook nodig hebben zijn o.a. stelcon-platen. Dus graag een berichtje als iemand iets weet.

3. (CONCEPT) VERSLAG CLUBVERGADERING VAN 20 NOVEMBER 2006
Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

4. EVALUATIE PRONKZITTINGEN 2007
Als stichting kijken we met genoegen terug op de pronkzittingen. Er waren dit jaar enkele mooie stukjes van debutanten. Wel zijn dit jaar iets minder kaarten verkocht dan vorig jaar. De meeste aanwezigen vinden het ook geslaagde pronkzittingen en er komen geen suggesties ter verbetering naar voren.

5. EVALUATIE CARNAVAL 2007 PLUS NIEUWE DATA 2007 / 2008
Zoals al gezegd twee schitterende optochten. Wel ook twee verbeterpunten: de gaten en de brandblusapparatuur. Voor wat betreft de gaten stelt de vergadering voor meer ordecommissarissen aan te stellen. Commissie optocht gaat dit bekijken. Daarnaast was er bij de start regelmatig discussie over wie nou mocht starten. De starters vanuit de stichting (Ruud en Egbert) menen echter niet dat daardoor gaten zijn ontstaan. Voorts komt naar voren dat de jurering tot aan het eind van de optocht een zeer positief element in zich heeft. Daardoor doen clubs meer moeite om hun wagen tot het eind heel te houden. We spreken af dat de jurering tot aan het Europaplein kan plaatsvinden. Niet meer op het Europaplein. Aandachtspunt voor de commissie jury.

De opstelplaats van de prinsenwagen bij de Boerenbond vinden de clubs heel goed. Dit had meerdere goede effecten.De positie van de fotograaf vonden enkele clubs minder geslaagd. Hierover zullen we volgend jaar met Martin Siebers betere afspraken moeten maken.De stichting verzoekt de clubs hun ideeën voor de optocht duidelijker en concreter in te leveren. Een thema alleen is eigenlijk niet voldoende. Graag meer uitgewerkt zodat de kans op dubbele ideeën kleiner wordt. En ook graag op tijd, d.w.z. vóór 1 januari 2008!

Vervolgens stelt Maarten van der Linden de voorschriften voor de optochten aan de orde. En dan met name de hoogte van de wagens. Het is hem niet duidelijk wat nu de regels van de gemeente zijn en wat de regels van de clubs en de stichting zijn. De voorzitter geeft aan dat we die regels nu gesplitst hebben en dat we die aan de clubs zullen verstrekken zodat duidelijk is welke regels de gemeente heeft opgelegd en welke regels de clubs samen met de stichting hebben vastgesteld. In dit kader benadrukt de voorzitter nog eens het belang van onze veiligheid. We moeten met zijn allen voorkomen dat de gemeente gaat ingrijpen – en dat gebeurt meestal als er ongelukken zijn gebeurd – waardoor we nog slechter uitkomen. De vergadering meent echter dat een vaste, maximale hoogte van bijv. 8,50 meter minder risico’s met zich mee brengt dan de (huidige) statische hoogte van 7,50 met een uitschuifconstructie tot maximaal 9 meter. Namens de clubs wil Maarten dan ook het voorstel doen om een vaste hoogte van 8,50 meter met elkaar af te spreken. En degenen die daar boven uit gaan, elf punten in mindering te brengen in de einduitslag.

Hierop last de voorzitter een pauze in en wordt de vergadering geschorst voor overleg binnen de stichting.

Daarna formuleert de stichting het volgende voorstel. De stichting en de clubs spreken met elkaar af dat de maximale hoogte van een wagen 8,50 meter is. We spreken niet meer van statisch of dynamisch; 8,50 meter is het maximum. Degenen die daar boven uit gaan, krijgen elf punten in mindering in de einduitslag. Alle clubs die dit jaar met een wagen hebben meegedaan aan de optocht gaan, namens alle clubs, zwart op wit, vóór 1 juli a.s. akkoord met dit voorstel. Maarten zorgt dat zij daartoe een door de stichting en hem opgestelde brief ondertekenen.

De stichting wordt nadrukkelijk door de clubs gevraagd aan de 8,50 meter (en daarboven elf punten in mindering) strikt de hand te houden.

De voorzitter vraagt aan de clubs als zij de volgende keer dit soort belangrijke punten willen bespreken dat – aan de hand van punt 10 van deze agenda – van te voren aan te geven. Dat komt de voorbereiding van zo’n punt, en daarmee ook de bespreking, ten goede.

6. MISBRUIK BLUSAPPARATUUR EN SCHADE
Helaas is dit jaar schade aan apparatuur van derden ontstaan doordat leden van carnavalsclubs moedwillig brandblussers hebben leeggespoten. Bedacht moet worden dat o.a. Harm Ruijs heel veel doet voor de Schaijkse carnaval, zowel voor veel clubs als voor de stichting en dat dit soort dingen dan echt niet kunnen. Als stichting hebben we enkele veroorzakers hier ook nadrukkelijk op aangesproken. Laten we met zijn allen zorgen dat dit ééns maar nooit weer zal voorkomen.

Uit de vergadering komt naar voren dat schuimblussers minder gevaar voor apparatuur zouden betekenen. Echter de poederblussers zijn ons o.a. door de brandweer aanbevolen, bijv. omdat ze beter tegen de vorst (in de bouwschuren) kunnen. Voor ons doel zijn deze het meest geschikt.

Vervolgens brengt de voorzitter de schade ter sprake die dit jaar aan de toiletwagen op het Europaplein is toegebracht. Het is zonde als we daar onze schaarse middelen aan moeten besteden!! Dus probeer hier op te letten dat dit wordt voorkomen.

7. KASVERSLAG
Frank de Vent, Henk Ruijs en Henk van Summeren hebben het financieel beheer gecontroleerd dat in 2006 voor het laatst door Jan Danen is gedaan. Namens de commissie geeft Henk aan dat het er allemaal perfect uitzag. Hij geeft aan veel waardering te hebben voor de manier waarop Jan dat voor elkaar heeft en dat het heel leerzaam is om de kascontrole een keer te doen. Jan ontvangt applaus vanuit de vergadering.

Voor het volgend seizoen melden Stijn van Lith, Twan van der Heijden en Ronald van Rooij zich voor de kascontrole.

8. VOORBEREIDING BRADERIE OP 21 EN 22 APRIL 2007
Jan Geurts van Kessel licht het komende programma toe. Er komen weer veel standhouders, verenigingen en attracties acte de présence geven. Ook zijn er weer enkele stunts en zal Klore Kwats het befaamde ‘eieren gooien’ o.a. op leden van de stichting organiseren. Ook andere clubs kunnen zich nog melden als ze iets willen organiseren. Daarnaast is nog één controlepost voor een ingang nodig. Melden bij Ruud. Het liedjesfestival kan ook nog deelnemers gebruiken.

Opgave bij Leonard, André of Corry. En zonder toeschouwers geen geslaagd festijn, dus kom in grote getale luisteren en meedoen.Theo geeft aan dat de stichting vanaf dit jaar nieuwe, eigen munten heeft laten vervaardigen ter vervanging van de oude ‘botsauto’munten. Deze laatsten kunnen dit jaar nog tijdens het liedjesfestival, de braderie en het feest in de tent worden ingeleverd. Daarna niet meer!

9. VOORBEREIDING ZOMERCARNAVAL OP 8, 9 en 10 JUNI 2007
Het feest in de tent wordt dit jaar weer gehouden op het terrein aan de Louwstraat. Op zondagmiddag willen we de Schaijkse kampioenschappen buikschuiven organiseren. We kunnen hulp van de clubs goed gebruiken, vanaf donderdagavond en de vrijdag. Aanmelden graag bij Theo.

10. AGENDAPUNTEN CLUBS
Door de clubs zijn vooraf geen agendapunten ingebracht.

11. NIEUWE BESTUURSLEDEN STICHTING CARNAVAL DE MOESLANDEN
De voorzitter brengt naar voren dat de stichting, vanwege het omvangrijke takenpakket dat de stichting uitvoert en de vele uren die de leden er nu al in steken, het dringend gewenst is om het aantal leden van de stichting uit te breiden.

Hierdoor ontstaat ook een bredere basis voor de toekomst. We denken daarbij aan een toename van nu 19 leden naar zo ongeveer 22 leden. Als mensen ons willen tippen over mogelijke kandidaten, dan horen wij dat graag.

11a. RONDVRAAG

  • Twan van der Heijden: stelt voor om op de site een oproep te plaatsen voor ideeën om de gaten in de optocht te verminderen.
  • Peter Klievink: wil graag beschikken over alle emailadressen van de vertegenwoordigers van de clubs. Graag inzenden naar klievink@home.nl.
  • Theo Potjes: brengt naar voren dat we de vierde prijs hebben behaald bij de Brabantse Krantenwisseltrofee, niet niks!
  • Stijn van Lith: reageert hierop en stelt voor om de clubs een soort aanmoedigingsprijs voor een stukje in de krant te geven, bijv.: wie schrijft het leukste stukje?
  • Prins Ed: wil tijdens deze voor hem als prins laatste clubvergadering iedereen bedanken voor een geweldige carnaval en voor twee schitterende jaren. Hij kan het iedereen aanbevelen die gevraagd wordt.

11b. SLUITING
Theo meent dat we de vergadering met een goed gevoel kunnen afsluiten en dat we een mooi compromis hebben over de hoogte van de wagens. Hij bedankt tot slot alle mensen die vandaag bereid waren hier naar toe komen voor hun welgemeende inbreng. Zonder de clubs immers geen carnaval. Om 22.20 uur wordt de vergadering gesloten.

Deel dit met anderen