Clubvergadering 19 november 2012

Locatie: De Potter

Aanwezig: UT LÛPT, UT WURD WA, SCHON GEKWAKT, WENNIG KANS, DE SCHUIMKRAGEN, MOI GEKLOI, UT WIER TIJD, ROAR MAR WOAR, DUK TE LOAT, NIE GERING, ZO GUT UT, UT NAUWT NIE, DUTERNIETOE, ‘T MOES NIE MOETE, DIVERSE LEDEN VAN DE STICHTING EN PRINS JORIS D’N URSTE

Afmelding: GEEN

1. OPENING EN VASTSTELLEN AGENDA
Om elf minuten over half negen opent de voorzitter, Leonard Steetsel, de vergadering en heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder Prins Joris d’n Urste. We kijken terug op een mooie opening van het jubileumjaar op 10-11-12. Tezamen met de vier nieuwe leden bij de Raad van Elf – en hun dames – gaan we er een bijzonder jaar van maken.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. MEDEDELINGEN
1. De commissie krant wil in de jubileumuitgave van 2013 van elke club het logo en een leuke groepsfoto opnemen. Deze kun je insturen naar de secretaris van de stichting.
2. Ook voor de jubileumuitgave zijn we op zoek naar een striptekenaar, mede omdat we weer mee willen doen aan de Krantenwisseltrofee.

3. (CONCEPT) VERSLAG CLUBVERGADERING VAN 19 MAART 2012
N.a.v. het eerste punt op de actiepuntenlijst besluit de vergadering dat ook de grote loopgroepen een aanspreekpunt (met een goed herkenbare armband) moeten hebben.

Het verslag van 19 maart 2012 wordt goedgekeurd.
Aan dit verslag is een nieuwe actiepuntenlijst toegevoegd.

4. JAARVERSLAG SECRETARIS
De secretaris leest het jaarverslag voor van het seizoen 2011 – 2012, het 54e carnavalsjaar van de stichting. Het verslag wordt daarna door de vergadering goedgekeurd. Dit verslag zal ook na te lezen zijn in de carnavalskrant 2013.

5. EVALUATIE 11-11 BAL
De vergadering is van mening dat het 11-11 bal prima verlopen is. Er zijn verder geen opmerkingen.

6. BESPREKING PROGRAMMA SEIZOEN 2012-2013
Peiling behoefte bij clubs aan videoavond De aanwezige clubs geven aan voorstander te zijn van de videoavond. Wel een goede datum kiezen.
Jubileum feest op 7, 8 en 9 juni Het monument gaat naar verwachting op 7 juni onthuld worden. Alle clubs kunnen een poppetje op het monument adopteren. Je naam komt dan op de sokkel. Rob van der Zwaluw stelt voor aan de clubs om de bijdrage daarvoor van het startgeld in te houden. We zullen dit idee aan de clubs voorleggen.
Pauze waarin alle aanwezigen een drankje krijgen aangeboden. Na de pauze meldt Rob van der Zwaluw dat hij wel tekeningen voor de krant wil maken. Daar zijn we heel blij mee.

7. OPTOCHT 2013
Wouter Spijkers, streep van de commissie optocht, licht een en ander toe. Inschrijvingen weer via de website. Ook de grote loopgroepen krijgen een aanspreekpunt.

8. VOORSTEL HOE MET ZUIPKARREN IN DE OPTOCHT OM TE GAAN
De commissie optocht stelt voor om de volgende bestaande regel (onderdeel 2 van de huidige voorschriften): – In geval van dreigend gevaar, bijv. vanwege de constructie of in geval van vuur, heeft de Stichting het mandaat van de clubs om deelnemers direct uit de optocht te verwijderen.

als volgt te veranderen:

– In geval van dreigend gevaar (bijv. vanwege de constructie of in geval van vuur) of in geval van bovenmatig alcoholgebruik of hinderlijke geluidsoverlast – dit alles ter beoordeling van de Stichting – heeft de Stichting het mandaat van de clubs om deelnemers direct uit de optocht te verwijderen.

De vergadering vraagt zich af waarom het woord “zuipkar” niet gewoon in de voorschriften wordt opgenomen. Het antwoord is dat we dat begrip niet scherp kunnen omschrijven. Wat is nog wel net een zuipkar en wat niet? Hoe bepaal je dat? Toegegeven dat ook het woord ‘bovenmatig’ niet scherp is af te bakenen. Het gaat er om dat we hinderlijke drank- en geluidsoverlast kunnen aanspreken en aanpakken. Ook langs de optocht is dit een aandachtspunt. Daar proberen we eveneens zoveel mogelijk werk van te maken.

Leonard geeft nog eens aan dat we er al eerder over gesproken hebben dat het natuurlijk van de gekke is dat veel van onze optochtdeelnemers zelf met oordoppen lopen maar ons publiek, veel kinderen, die niet heeft.

Het voorstel wordt door de vergadering aanvaard. De voorschriften worden aangepast.

Tot slot van dit punt worden een aantal clubs gevraagd die de juryvergadering willen bijwonen:
Ut Wier Tijd, Wennig Kans, Ut Nauwt Nie en Schon Gekwakt.

09. TOELICHTING JUBILEUM ACTIVITEITEN 2013
Roy van Boekel, streep van de organisatiecommissie, krijgt het woord. Hij geeft aan dat de commissie al in 2010 met de voorbereidingen is gestart. Er is een goede samenwerking met de horeca tot stand gekomen. Het Moespakket wordt op de markt gebracht. Dit pakket zouden de clubs mooi als geschenk aan de bouwouders kunnen geven.

Het programma voor juni is vrijwel rond. We kunnen nog hulp van de clubs gebruiken voor de versiering van de tent en tijdens het weekend zelf. Je kunt je opgeven via: ikwilhelpen@55jaarmoesland.nl.

10. NIEUWE VRIJWILLIGERS (COMMISSIELEDEN) STICHTING CARNAVAL
Bij de commissies Braderie, Pronkzitting en Publiciteit zijn vacatures waar gegadigden voor worden gezocht. Graag aanmelden bij de secretaris: secretaris@moesland.nl

11. AGENDAPUNTEN VANUIT DE CLUBS
Er zijn geen agendapunten vanuit de clubs vooraf ingebracht.

12. RONDVRAAG
Er zijn geen punten voor de rondvraag.

13. SLUITING
Om 11 minuten voor half 11 sluit de voorzitter de vergadering. Hij wenst allen een goede carnaval en een fantastisch 55-jarig jubileumfeest.

Deel dit met anderen