Clubvergadering 19 november 2007

Locatie: De Raaf

Aanwezig: UT LÛPT, ZOT GEFROT, UT WURD WA, HALVERWEGE, UT NAUWT NIE, ‘T MOES NIE MOETE, TIS WA, CI REMI, WENNIG KANS, ROAR MAR WOAR, GEK GEKWEK, KLORE KWATS, JEUGDCARNAVAL EN DIVERSE LEDEN VAN DE STICHTING EN DE NIEUWE PRINS ROY DUN URSTE

Afwezig met afmelding: GRÛTS GREI, DUTERNIETOE, MOI GEKLOI, DE SCHUIMKRAGEN

1. OPENING
De nieuwe voorzitter van de stichting, Leonard Steetsel, opent om elf minuten over half negen de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Met name onze kersverse prins Roy dun Urste.

2. MEDEDELINGEN

 • Bouwloods (tijdelijk en definitief)
  Zoals iedereen inmiddels wel weet, hebben we van Peter Peters het pand van Barli in bruikleen gekregen. Daar zijn nu 11 jeugdclubs aan het bouwen. Leonard bedankt Peter Peters voor dit geweldige initiatief. Het is mogelijk om de nissenhut als opslag voor koppen te gebruiken. Hiervoor kan contact worden opgenomen met André Boot of Lambert Kusters.
  Als definitieve locatie voor een bouwhal zijn we met de gemeente in gesprek over Schaijk-West, waar dan ook het evenemententerrein zou kunnen komen.
 • Defibrillator en portofoons
  Leonard maakt melding van de AED (Automatische Externe Defibrillator) die gisteren is overhandigd aan Prins Roy en aan Henrie Lamers, de voorzitter van DAW. Ook de portofoons, voor een perfecte communicatie tijdens de activiteiten, zijn door de Rabobank geschonken.
 • Instemming door clubs met voorschriften optocht
  Met een applausje voor Maarten van der Linden gaan de clubs en de stichting akkoord met de nieuwe voorschriften voor de wagens, die ook als bijlage bij de stukken waren gevoegd. Vanaf nu een maximale vaste hoogte van 8,5 meter.
 • Lambert Kusters brengt naar voren dat de brandblussers weer gekeurd zijn en dat de clubs deze kunnen afhalen bij het karhok. Ook kan bij hem thuis een brandblusser worden afgehaald. Op de site en via de mail zal dit nader bekend worden gemaakt.
 • Tot slot deelt Leonard mee dat er bij de stichting een tweetal bestuurswijzigingen hebben plaatsgevonden. Leonard is gekozen tot nieuwe voorzitter (voorlopig voor de periode tot 11-11-2008) en Jan Danen tot nieuwe penningmeester (eveneens voorlopig tot 11-11-2008).

3. (CONCEPT) VERSLAG CLUBVERGADERING VAN 2 APRIL 2007
De commissie optocht plaatst enkele opmerkingen bij het onderdeel ‘Evaluatie Carnaval 2007′:

 • Vorige keer is voorgesteld meer ordecommissarissen aan te stellen. Ook komt het uitkijkpunt in de kerktoren ter sprake. De commissie optocht heeft beide voorstellen bekeken. Wij zullen ‘Ons Verzet’ vragen of ze meer ordecommissarissen kunnen leveren, maar zoals overal: er zijn weinig vrijwilligers die deze taak op maandag op zich willen nemen. Dat betekent dat ook het uitkijkpunt in de kerktoren waarschijnlijk niet haalbaar is, we moeten kiezen en dan kiezen we voor mensen op straat.
 • De locatie van fotograaf Martien Siebers vonden enkele clubs minder geslaagd. Hierover zullen we komend jaar met Martien betere afspraken maken. Het betekent ook wel voor de clubs om snel op te stellen voor de foto en daarna door te lopen.
 • De stichting verzoekt de clubs hun ideeën voor de optocht duidelijker en concreter in te leveren. Een thema alleen is eigenlijk niet voldoende. Graag meer uitgewerkt zodat de kans op dubbele ideeën kleiner wordt. En ook graag op tijd, d.w.z. vóór 1 januari 2008!
 • Tot slot de verbindingsman, dit is een belangrijke schakel ter voorkoming van gaten. Wij geven de suggestie mee dat er vorig jaar een wagen was die achter een ‘stopknop’ had die aan de voorzijde een lichtsignaal gaf waardoor men vaart minderde. Een goed idee!

De suggestie van Twan van der Heijden (Wennig kans) bij de rondvraag om op de site een oproep te plaatsen voor ideeën om de gaten in de optocht te verminderen, nemen we over.

Het voorstel van Stijn van Lith (Ut nauwt nie) om de clubs een soort aanmoedigingsprijs voor een mooi stukje in de krant te geven, nemen we mee naar volgend jaar. Dit jaar even afwachten hoe het gaat met de vormgeving door de nieuwe drukker, Vincent van Gaal, samen met Drukkerij Zeeland.

Het verslag wordt zonder verdere op- of aanmerkingen goedgekeurd.

4. JAARVERSLAG SECRETARIS
De secretaris leest het jaarverslag voor van het carnavalsjaar 2006 – 2007, het 49e carnavalsseizoen in het Moesland. Dit jaar voor het eerst een ‘Schojkse’ versie, die ook in de Carnavalskrant zal worden opgenomen. Er klinkt een applaus voor de manier waarop het verslag in elkaar is gezet.

5. EVALUATIE ’11-11-bal’
De voorzitter gaat in op het afscheid bij de stichting van Piet en Elly van Dieten en Theo en Petra Potjes. Ook brengt hij de overstap van Henk (en Gerrie) van Ras en Cor (en Riet) Danen ter sprake naar het seniorenconvent. Daarna komt het afscheid van Prins Ed en Prinses Angelique naar voren, die hebben aangegeven twee prachtige jaren te hebben beleefd in ons midden.
Daarna club van het jaar: voor de tweede (!) keer ‘Zot gefrot’. Een waardering van de andere clubs voor ‘Zot gefrot’ !
En dan, om 11 over 11 in een bomvolle zaal, kwam op een ludieke wijze eerst onze nieuwe prinses en daarna de nieuwe prins te voorschijn. Prins Roy licht zijn ervaring van die avond nog eens toe en heeft die avond al als een geweldige belevenis ervaren.
Daarna heeft Roy onze nieuwe leden bij de stichting Ronald en Cindy van Rooij geïnstalleerd als lid van de Raad van Elf.

Uit de vergadering komen geen reacties op het ’11-11-bal’ waaruit mag worden afgeleid dat iedereen de avond met genoegen heeft beleefd.

Daarna gaat Leonard nog kort in op de zondag daarna. Na onze traditionele brunch heeft Prins Roy met zijn nieuwe prinsmobiel en zijn complete gevolg een bezoek gebracht aan het 44-jarig jubileum van De Smouskes in Zeeland.

Afgelopen zaterdag waren we aanwezig bij de prinsonthulling in Reek. Daarbij viel het op dat de nieuwe Reekse prins met een Schaijkse prinses op het podium stond en onze prins met een Reekse prinses. Dat komt dus wel goed.

6. BESPREKING PROGRAMMA SEIZOEN 2007 – 2008
De voorzitter bespreekt de belangrijkste onderdelen van het carnavalsprogramma tot de zomervakantie:

21 dec. Kaartverkoop Pronkzittingen
5, 11 en 12 jan. Pronkzittingen
13 jan. Jeugdpronkzitting
19 jan. Verspreiden carnavalskrant
1 tot 5 feb. Carnaval
6 feb. Containers
14 mrt. Video avond
16 mrt. Fototentoonstelling
17 mrt. Clubvergadering
19 en 20 apr. Liedjesfestival en braderie
6, 7 en 8 juni Zomercarnaval

7. OPTOCHT 2008
Leonard vraagt de clubs om in hun familie- en kennissenkring te kijken of er mensen zijn die niet in Schaijk wonen en eventueel jurylid zouden willen worden. Graag aanmeldingen naar Lambert Kusters.
Dit jaar zullen we op het startgeld geen verzekeringspremies meer inhouden. Alle deelnemers zijn voor alle activiteiten van de stichting voortaan WA-verzekerd via de gemeente bij het Vrijwilligerscentrum in Uden.

8. EVENEMENTENBELEID GEMEENTE LANDERD
De stichting vraagt de clubs om gezamenlijk een protest te laten horen tegen het vroege sluitingsuur op de vrijdagavond van het ‘Feest in de tent’. De secretaris zal daartoe een brief opstellen die na doormailen binnen de clubs door iedereen zou kunnen worden gemaild c.q. uitgeprint en opgestuurd naar het college van burgemeester en wethouders.

Mark Klievink (Roar mar woar) stelt voor dan ook bij de buurtbewoners te informeren of zij daar geen bezwaar tegen hebben. Dan sta je sterker. Deze suggestie nemen we over.

9.NIEUWE BESTUURSLEDEN STICHTING CARNAVAL DE MOESLANDEN
De voorzitter brengt naar voren dat de stichting, vanwege het omvangrijke takenpakket dat de stichting uitvoert en de vele uren die de leden er nu al in steken, het dringend gewenst is om het aantal leden van de stichting uit te breiden.

Hierdoor ontstaat ook een bredere basis voor de toekomst. We denken daarbij aan een toename van nu 17 leden naar zo ongeveer 22 leden. Gegadigden kunnen meedraaien als commissielid (bijv. commissie optocht, goapmèrrege, braderie, feest in de tent), als bestuurslid of als Lid van de Raad van Elf. Als mensen ons willen tippen over mogelijke kandidaten, dan horen wij dat graag.

10. AGENDAPUNTEN CLUBS
Door de clubs zijn vooraf geen agendapunten ingebracht.

11a. RONDVRAAG
Marion Klievink (’t Moes Niet Moete): vraagt of er een opleiding komt voor de defibrillator (AED). De voorzitter antwoordt dat er nog een opleiding komt voor vrijwilligers bij DAW en bij de Stichting. Daarnaast is het zo dat de AED zelf instructies geeft als je hem activeert. Het kan eigenlijk niet fout gaan.

11b. SLUITING
Leonard bedankt tot slot alle mensen die vandaag bereid waren hier naar toe komen voor hun welgemeende inbreng. Zonder de clubs immers geen carnaval. Hij wenst iedereen veel bouwplezier en hoopt op een schitterende carnaval onder aanvoering van Prins Roy d’n Urste.

Deel dit met anderen