Clubvergadering 19 maart 2012

Locatie:De Gasterij

Aanwezig: UT LÛPT, MOI GEKLOI, TIS WA, DE SCHUIMKRAGEN, WENNIG KANS, UT NAUWT NIE, OLLING DOLL, GEK GEKWEK/SCHON GEKWAKT, DUK TE LOAT, GOEI GEKNOEI, KLORE KWATS, DUTERNIETOE, ROAR MAR WOAR, MAF MAR MOI, ‘T MOES NIE MOETE, VOORZITTER VAN DE ORDECOMMISSARISSEN, HOFFOTOGRAAF, JEUGDCARNAVAL, DIVERSE LEDEN VAN DE STICHTING

Afgemeld: PRINS JORIS, CI REMIE, LO MAR TOETE, GE DOET MAR, VROLUKKE TOBBERS, UT WURD WA

1. OPENING EN VASTSTELLEN AGENDA
De voorzitter van de stichting, Leonard Steetsel, opent om elf minuten over half negen de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Er zijn deze keer veel clubs aanwezig en dat is heel belangrijk voor een goede onderlinge communicatie.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. MEDEDELINGEN
Leonard meldt dat Arie Vissers de nieuwe penningmeester van de stichting wordt. Voorts zal per 11-11-2013 grootvorst Willie van Esch opgevolgd worden door Maarten Hendriks en adjudant Fons Roelofs door Wouter Spijkers. Met de benoeming van Maarten ontstaat de vacature voorzitter jeugdbestuur. Hiervoor gaan we op zoek naar een nieuwe kandidaat.

3. VASTSTELLEN (CONCEPT) VERSLAG CLUBVERGADERING VAN 22 NOVEMBER 2011
Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. De actiepuntenlijst wordt doorgenomen. Alle actiepunten zijn afgehandeld. Aan dit verslag is een nieuwe actiepuntenlijst toegevoegd.

Naar aanleiding van het verslag maakt Maikel van der Schans een opmerking over de “reserve”-juryleden. Dit jaar werd een jurylid onwel, maar de reserve was al ingezet. Desgevraagd geeft hij aan dat het bijwonen van de juryvergadering heel nuttig is. Je kunt de jury warm maken voor jouw idee en je weet een beetje waar ze op letten.

4. EVALUATIE PRONKZITTINGEN EN CARNAVAL 2012 PLUS NIEUWE DATA 2012/2013

Leonard geeft Bert van Hoof, streep van de commissie pronkzitting, het woord. Hij blikt terug op de pronkzittingen die weer heel goed en professioneel waren. Jan van der Linden zegt blij te zijn met de goede inbreng van nieuwe jeugd. Dit wordt zeer gewaardeerd!

Dan carnaval 2012. Willie licht het een en ander toe. Een zorgpunt is het Moesbal. Dat zal goed geëvalueerd moeten worden. Het bezoek van de Commissaris van de Koningin was heel positief. Leonard leest de bedankbrief voor die hij aan ons heeft geschreven.

Uit de vergadering komen de volgende aanvullingen:

 • De trappen bij de prijsuitreiking waren onderaan te glad, te klein en hadden geen leuningen
 • Het podium zakte aan het einde behoorlijk door
 • De positie van de tent op het plein was niet optimaal, voor de wagens werd de Julianastraat bijna onbereikbaar
 • Bij de voormalige Den Omgang waren (weer) problemen met de ordecommissaris, die zou hebben gezegd dat de club gediskwalificeerd zouden worden als ze niet door zouden lopen terwijl er achter de wagen een gat viel
 • Het afzetlint (van de “afzetters”) was erg hinderlijk, vaak dwars over de weg gespannen
 • Er zat een schelle toon in de muziek na de prijsuitreiking
 • Het was een mooie doorzichtige tent

Op de vraag wat er gebeurt als Tino volgend jaar geen tent zet, antwoordt Leonard dat wij voor spreiding van onze activiteiten zijn en dat we dus moeten zorgen dat Tino zijn omzet behoudt.

Peter Boeijen uit zijn zorg over de zaterdagavond. Het Moesbal gaat snel achteruit. Het thema legt beperkingen op aan de bezoekers. Dat moet je niet doen. Ook de bloemenverkoop zou achterwege moeten blijven. Peter is bereid mee te denken over de invulling in 2013. Willie neemt dit mee.

Daarna geeft de voorzitter het woord aan Frank Bekkers, vertegenwoordiger van de ordecommissarissen. Frank geeft aan dat de optocht niet te snel en ook niet te langzaam moet gaan, en gaten zien te voorkomen. Naar zijn idee veroorzaken vooral de loopgroepen met hun acts de gaten. Ook de bocht bij de voormalige Omgang is een probleem maar dan voor veel wagens. Bij de deelnemers is er nog al eens onduidelijkheid: wachten of doorlopen?

Hij ziet graag dat “het aanspreekpunt” beter herkenbaar is. De vergadering wil geen hesjes voor zo’n persoon. Ook alle loopgroepen zouden een aanspreekpunt moeten hebben. Actiepunt voor Wouter Spijkers (streep commissie optocht). Frank vraagt alle deelnemers de aanwijzingen van de ordecommissarissen op te volgen. Het dreigen met diskwalificatie kan natuurlijk niet, daar zal Frank aandacht aan besteden.

Door het te hoge geluidsniveau van veel wagens zijn de portofoons niet te gebruiken. Ook veel kinderen hebben last van het veel te hoge geluidsvolume! Bert van Hoof vindt dat we moeten voorkomen dat de gemeente handhavend gaat optreden. Dat geldt ook voor alcohol en glas. Leonard bedankt daarna Frank en het hele team namens ons allen voor hun inzet.

Wouter Spijkers vraagt de aanwezigen wat zij vinden van de “zuipkarren”. Peter Boeijen adviseert vooral het gesprek met die clubs aan te gaan, zij als ouders en wij als stichting. De vergadering vraagt aan de stichting een voorstel te formuleren hoe er mee om te gaan. In volgende clubvergadering agenderen. Actiepunt secretaris.
Een aantal aanwezigen vindt echter ook dat de clubs elkaar moeten aanspreken. Veel clubs willen een mooie optocht en geen zuipkarren.

Aan de hand van de overige bespreekpunten komt het volgende naar voren.

 • Brandblussers Deze zijn weinig afgehaald. We vragen ons af of elke wagen wel een goedgekeurde brandblusser heeft.
 • Inleveren van ijzer, verf en hout Twan van der Heijden licht dit punt toe, vanuit de commissie optocht. Hij geeft aan het scheiden van afval van belang is niet alleen vanuit milieuoogpunt maar ook v.w.b. de kosten voor ons (indirect nu nog de gemeente) en voor de clubs.
 • Digitaal inschrijven Dit is de Stichting goed bevallen. De clubs hebben wel een aantal wensen:
  goede ontvangstbevestiging
  afzender moet invullen formulier kunnen onderbreken en zelf kunnen opslaan/printen
  bijlage mee kunnen sturen (ook later)

Daarna licht Leonard de programmakalender 2012/2013 op hoofdlijnen toe. Topper wordt het jubileum in juni 2013.
Tot slot komt het bespreekpunt ‘Verzekeringen’ aan de orde. De secretaris heeft het een en ander uitgezocht. Hij licht de verzekeringsonderdelen mondeling toe. Het ter vergadering uitgedeelde overzicht wordt als bijlage bij dit verslag gevoegd.

Daarna krijgen alle aanwezigen in de pauze een drankje aangeboden.

5. KASVERSLAG
Namens de kascommissie, bestaande uit Joep Lips, Maarten Hendriks en René van Zandvoort geeft Joep aan dat zij alles bekeken hebben. Het was interessant om te doen, een duidelijk verhaal, een mooi plaatje. Alles was prima gedocumenteerd en hij stelt de vergadering voor décharge aan de penningmeester te verlenen. Alle aanwezigen stemmen in. De voorzitter bedankt de kascommissie voor hun werkzaamheden. Als nieuwe leden voor de kascommissie worden benoemd: Maikel van der Schans, Theun Laurant en Jan Geurts van Kessel.

6. VOORBEREIDING BRADERIE OP 20 EN 21 APRIL 2012
Jan Geurts van Kessel geeft aan dat de braderie een belangrijk evenement voor de stichting is. Als het weer mooi is en de publiciteit zijn werk doet, komt het vast weer goed. Hij roept de carnavalsclubs op om iets leuks en ludieks te organiseren.

Volgens Fons Roelofs is er dit jaar geen liedjesfestival met de braderie. Dit wordt waarschijnlijk oktober. Zo hebben de clubs meer tijd om een mooi lied voor het jubileum ten gehore te brengen, aldus Leonard.

7. VOORBEREIDING ZOMERCARNAVAL OP 8, 9 en 10 JUNI 2012
Maarten Hendriks licht, als streep van de commissie, de stand van zaken toe. Dit jaar staat de feesttent weer op de Louwstraat.

Op vrijdag hebben we een DJ-avond met Schaijkse DJ’s en op zaterdag de band ‘Back4more’. Ook zullen we de EK-wedstrijd Nederland – Denemarken op een groot scherm laten zien.
Het zondagmiddagprogramma is nog niet ingevuld. Suggesties zijn van harte welkom!

8. THEMA VOOR DE OPTOCHT 2013: “55 JAAR MOESLAND”
Roy van Boekel, streep van de commissie 55 jarig jubileum, neemt ons mee naar het seizoen 2012/2013, het jubileumjaar waarin alles in het teken van het jubileum moeten komen te staan. In juni is een compleet feest-weekend gepland dat gesponsord wordt via de opbrengst van de verkoop van Moeslandse kerstpakketten en de verkoop van de jubileum CD van de Hofkapel.

De commissie zou graag zien dat ook de optocht als thema mee krijgt: 55 jaar Moesland , 5 keer 11. Zo’n thema voor de optocht is op zich weer iets nieuws, maar je kunt er wel van alles onder scharen. Er blijft een beroep gedaan worden op creativiteit en ludieke uitwerking. 55 jaar zou een rode draad in de optocht kunnen worden.
Sommige aanwezigen vinden dat het risico op “meer van hetzelfde” ontstaat. De vergadering formuleert het besluit als volgt: we geven een advies mee aan de clubs om zoveel mogelijk het thema 55 jaar Moeslands carnaval te gebruiken. Het is niet verplicht. De stichting wordt gevraagd extra alert te zijn op dezelfde uitwerkingen van het thema.

9. 55 JARIG JUBILEUMFEEST OP 7, 8, EN 9 JUNI 2013
Als vervolg op het voorgaande herhaalt Roy de data van het feest-weekend. Er is dan geen zomercarnaval. Er zal ook een beroep op clubs gedaan worden om mee te organiseren. In november op terug komen.

10. AGENDAPUNTEN VANUIT DE CLUBS
Er zijn door de clubs vooraf geen agendapunten ingebracht.

11. RONDVRAAG EN SLUITING

 • Fons Roelofs deelt mee dat de clubs hun medailles bij hem kunnen inleveren voor het graveren.
 • Peter Boeijen vraagt de aandacht voor de VIP-tent van het MKB (Schaijk – Een werelddorp). Hij hoopt dat die tent er in 2013 weer komt maar dan moet er wel iets gebeuren. Het zal meer in een wisselwerking met het beoogde publiek moeten. Leonard verklaart dat wij volop achter het idee staan en willen meedenken over de uitwerking.
 • Theun Laurant heeft tijdens de optocht een sterke wietlucht geroken nabij Bento. Het publiek kan daar last van hebben gehad. Hij vraagt de stichting hier attent op te zijn voordat de politie gaat optreden.
 • Willie van Esch herinnert ons aan de datum van de videoavond a.s. vrijdag en de fototentoonstelling a.s. zondag (die is later verplaatst naar 25 maart).

Hierna bedankt de voorzitter iedereen voor hun aanwezigheid en voor hun inbreng. Hij sluit om 11 voor 11 de vergadering en wenst iedereen wel thuis.

BIJLAGE

Carnaval en verzekeringen

1. Bestuur vereniging (of stichting) is verantwoordelijk voor veiligheid en gezondheid van de vrijwilliger
Plicht om te zorgen voor veilig werkklimaat –> Maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm
Vereniging is “feitelijk” werkgever –> Aansprakelijk voor fouten van werknemer
Zorg voor deugdelijk materiaal en gereedschap, zet duidelijke afspraken en instructies op papier
Onrechtmatige daad of kwalitatieve aansprakelijkheid –> SLUIT WA–VERZEKERING AF! (ook voor weekendje weg)

2. De bouwschuur
Eigenaar –> Opstalverzekering: melden van risicowijziging aan verzekeraar voldoet in het algemeen
Eigenaar –> Inboedelverzekering: idem, melden van risicowijziging
Gebruiker –> Schade aan derden: WA-verzekering
Gebruiker –> Schade aan eigen zaken: niet verzekerd wellicht te verhalen op WA-verzekering veroorzaker
Gebruiker –> Zorg voor een veilige vluchtweg
Gebruiker –> Bij diefstal / inbraak moet er braakschade zijn

3. Het vervoer van de poppen / het opbouwen van de wagen

4. Het afbreken van de wagen (Goapmèrrege)

5. De Vrijwilligerspolis van Stichting Carnaval De Moeslanden
In principe geldt de WA-verzekering van het trekkend en/of opbouwend voertuig, bestuurder voertuig kan aansprakelijk worden gesteld voor schade. Risicowijziging melden aan verzekeraar – bijvoorbeeld omdat trekker en aanhanger meestal alleen voor agrarisch werk zijn verzekerd
Trekker en aanhanger(s) dienen aan de wettelijke eisen te voldoen (verlichting, kentekenplaat trekker, etc)
Verzekeringsmaatschappij Rialto: Praalwagenverzekering
Als je geen risico wilt lopen, sluit dan deze verzekering af
Zowel praalwagen als trekkend voertuig zijn voor aansprakelijkheid (schade aan derden) verzekerd tijdens deelname aan de optocht, de rit naar de startplaats van de optocht en het vervoer van de praalwagen na de optocht
Aanvullend ongevallendekking voor passagiers en bestuurder af te sluiten
Ook de op de praalwagen aanwezige geluidsinstallatie is mee te verzekeren
De voertuigen moeten technisch in orde zijn (APK-keuring of verklaring van technische deugdelijkheid). Is alleen van toepassing voor zelfrijdende praalwagens. In Schaijk wordt met de hand verplaatst of met een trekker
Keuring is dan niet van toepassing!
Premie vanaf € 65
In principe geldt de WA-verzekering van het voertuig dat de wagen afbreekt.
De eigenaar van dit voertuig kan aansprakelijk worden gesteld voor schade, maar ook de betreffende carnavalsclub indien met het handmatig afbreken schade wordt veroorzaakt
Deze polis wordt ons aangeboden door de gemeente en geldt voor de vrijwilligers die voor de stichting werkzaamheden / activiteiten verrichten. OOK voor de bij de stichting aangesloten clubs die bouwen en deelnemen aan onze activiteiten. Andere deelnemers en bezoekers van onze activiteiten zijn niet verzekerd via deze polis.

De Vrijwilligerspolis kent vier verzekeringen:
A. een ongevallenverzekering;
B. een aansprakelijkheidsverzekering;
C. een ongevallen-inzittendenverzekering;
D. een schadeverzekering verkeersdeelnemers.

A. ongevallenverzekering
schadevergoeding ten gevolge van ongeval tijdens de uitvoering van vrijwilligerswerk:
1. personenschade (schade die het gevolg is van letsel en/of overlijden van personen) wordt volledig vergoed. Max. € 2,5 mln, geen eigen risico.
2. zaakschade aan eigendommen van vrijwilligers (incl. motorvoertuig) na een ongeval tot € 5.000 vergoed (voor zover niet door andere verzekeringen vergoed). Eigen risico € 250.

B. aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligersorganisatie en vrijwilligers
Dekt de wettelijke aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan aan zaken van derden; dekt ook de gevolgschade die eruit voortvloeit. Ook schade die is ontstaan door letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet met de dood tot gevolg. Max. € 2,5 mln, geen eigen risico.
Dekt de aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden, die een verzekerde organisatie in bewerking, behandeling of bruikleen heeft (opzichtschade). Max. € 10.000, eigen risico € 250.

Wat valt niet onder de dekking? De aansprakelijkheid voor:
Schade aan eigendommen van de verzekerde organisaties en de vrijwilligers
Schade veroorzaakt door, aan of met (motor) voertuigen, vervoermiddelen, vlieg/vaartuigen (dan geldt nl. de WA-verzekering van het voertuig)
Diefstal, vermissing en verdwijning van zaken/goederen/geld
Schade door weersomstandigheden
Schade die opzettelijk is veroorzaakt.

C. ongevallen-inzittendenverzekering
Dekt schade ontstaan na een auto-ongeluk binnen de Benelux en Duitsland. Het voertuig moet op het moment van het ongeval gebruikt zijn voor het vrijwilligerswerk. Deze verzekering geeft een uitkering bij:
Overlijden (max. €7.500);
Blijvende invaliditeit (max. €25.000).

Dit is een “aanvullende verzekering”, d.w.z. deze verzekering geldt alleen als er niet op een andere manier in risico-dekking is voorzien.

D. schadeverzekering verkeersdeelnemers
Recht op vergoeding van schade die vrijwilligers lijden als gevolg van een verkeersongeval tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk. Max. € 1,25 mln, geen eigen risico.

Voor meer informatie over verzekeringen: Wilfred Janssen, Janssen BML, Schaijk

Deel dit met anderen