Clubvergadering 18 november 2013

Locatie: De Gasterij

Aanwezig: CI REMIE, KLORE KWATS, GOEI GEKNOEI, ROAR MAR WOAR, DE SCHUIMKRAGEN, PODDOMME, SCHON GEKWAKT, WENNIG KANS, TIS WA, OLLING DOLL, UT NAUWT NIE, MOI GEKLOI, UT LÛPT, DIVERSE (BESTUURS)LEDEN EN VRIJWILLIGERS VAN DE STICHTING EN PRINS JOEP D’N URSTE

Afmelding: UT WURD WA, ‘T MOES NIE MOETE, VOORZITTER JEUGDCARNAVAL

1. OPENING EN VASTSTELLEN AGENDA
Om elf minuten over half negen opent de nieuwe voorzitter van de stichting, Roy van Boekel, de vergadering en heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder onze kersverse Prins Joep d’n Urste. Joep neemt ons mee naar zijn eerste ervaringen als prins van het Moesland. Hij is onder de indruk van alles wat op hem afkomt. Het 11-11 bal was prachtig om mee te maken, ook het afscheid van enkele oud-raadsleden tijdens de brunch op zondag 10 november. Hij heeft er heel veel zin in.

Daarna kijkt Roy met ons terug op een prachtig jubileumjaar, het was een heel bijzonder jaar.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. MEDEDELINGEN
Behalve de vermelding van de afmeldingen zijn er geen relevante mededelingen.

3. (CONCEPT) VERSLAG CLUBVERGADERING VAN 4 MAART 2013
Roy loopt het verslag door en bespreekt de actiepunten. Deze zijn inmiddels allemaal opgepakt en afgehandeld. Het verslag van 4 maart 2013 wordt verder zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. Aan dit verslag van 18 nov. 2013 is een nieuwe actiepuntenlijst toegevoegd.

4. JAARVERSLAG SECRETARIS
De secretaris leest het jaarverslag voor van het seizoen 2012 – 2013, het 55e carnavalsjaar van de stichting. Het verslag wordt daarna door de vergadering goedgekeurd. Dit verslag zal ook na te lezen zijn in de carnavalskrant 2014.

5. FILM PLUS EVALUATIE JUBILEUMJAAR
Tijdens de vergadering wordt een mooie film getoond die een prachtig overzicht geeft van 55 jaar Moeslands carnaval. Deze is vakkundig door Paul Sleiffer (cie. video) in elkaar gezet. De vergadering is heel tevreden over het verloop van het jubileumjaar. Roy memoreert nog eens de inzet van de vele vrijwilligers en de samenwerking met de horecaondernemers (met de open begroting) zonder wie dit allemaal niet zo’n succes was geworden. Iedereen bedankt!

6. EVALUATIE 11-11 BAL
Het feest – dat mocht doorgaan tot 3 uur – was een groot succes. De tips voor de nieuwe prins via Facebook liepen heel goed. De vergadering is van mening dat het 11-11 bal prima verlopen is. Er zijn verder geen opmerkingen.

7. BESPREKING PROGRAMMA SEIZOEN 2013-2014
Braderie: Willie roept de clubs op om met een ludieke actie mee te doen met de braderie, kan ook nog eens de clubkas spekken! Reacties naar Willie.
Zomercarnaval: Maarten informeert of de clubs ideeën hebben over een gezamenlijke invulling van de zondagmiddag. Reacties naar Maarten.
Aan het eind van dit agendapunt krijgt Rob van de Zwaluw het woord. Hij geeft aan dat er voor jonge clubs tegen geringe prijs gaas (met wat grotere mazen) bij hen (Schon Gekwakt, Gek Gekwek) beschikbaar is.

8. OPTOCHT 2013
Wouter Spijkers, streep van de commissie optocht, vraagt de deelnemers na te denken hoe de stichting met de brandblussers om moet gaan. Er staan elk jaar 44 goedgekeurde brandblussers klaar maar er wordt nauwelijks gebruik van gemaakt.

Inschrijvingen optocht gaan weer via de website. Het is belangrijk dat het aanspreekpunt bij de wagens in principe bij de trekstang loopt. Dat is herkenbaar. Ook de grote loopgroepen krijgen een aanspreekpunt.

Er worden weer een aantal clubs gevraagd die de juryvergadering op 17 febr. 2014 willen bijwonen: Ut Nauwt Nie, Klore Kwats, Schon Gekwakt en Ut Lupt.

Roy roept de vergadering op om nieuwe juryleden aan te dragen. Die zijn voor ons allen super belangrijk! Ook vraagt hij de deelnemers om geluid en drank te beperken en geen glas te gebruiken. Dan is er na afloop nog een gezellige afterparty op het Plein.

Rob van de Zwaluw brengt naar voren dat afbreken na de Goapmèrrege te gevaarlijk is verlopen. Roy meent dat het afbreken wel de verantwoordelijkheid van de clubs is, maar dat we moeten samenwerken om ongelukken te voorkomen. Wouter gaat met de cie. optocht bekijken of het afbreken veiliger kan, bijv. met meer toezicht of een apart gebied op het plein om af te breken eventueel afgezet met linten. (Actiepunt Wouter)

09. NIEUWE VRIJWILLIGERS (COMMISSIELEDEN) STICHTING CARNAVAL
De stichting kan altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken. Bij de commissies Braderie en Zomercarnaval zijn vacatures waar gegadigden voor worden gezocht. Graag aanmelden bij de secretaris: secretaris@moesland.nl

10. AGENDAPUNTEN VANUIT DE CLUBS
Er zijn geen agendapunten vanuit de clubs vooraf ingebracht. Stefan van Ras komt nog even terug op de brandblussers. Hij stelt voor om de brandblussers het hele seizoen beschikbaar te stellen, dus ook in de bouwschuren. Prima idee, de clubs kunnen voortaan voor het hele seizoen (okt. – mrt.) op afspraak de brandblussers komen ophalen.

11. RONDVRAAG en SLUITING

  • Rob van de Zwaluw informeert naar de stand van zaken m.b.t. het centrumplan. Wouter Spijkers heeft namens de stichting de onlangs gehouden voorlichtingsavond bijgewoond. Het belang van het Moesland is duidelijk onderkend, we blijven de plannen nauwgezet volgen.
  • Willie van Esch deelt mee dat de cie. video in 2015 met een andere, meer professionele opzet wil komen, met een apart script en een regisseur. Wie daar aan wil bijdragen, graag aanmelden bij hem. Om die film goed voor te bereiden is er in 2104 geen videoavond gepland. De vergadering vindt dit teleurstellend en vraagt Willie dit besluit met de cie. te heroverwegen, omdat vrijwel alle aanwezigen de videoavond belangrijk vinden. Dan zien ze nl. voor het eerst de optocht. (Actiepunt Willie)

Om 11 minuten voor half 11 sluit de voorzitter de vergadering. Hij wenst allen een goede carnaval.

ACTIEPUNTENLIJST CLUBVERGADERING D.D. 18 NOVEMBER 2013
(Deze is niet te zien op een telefoon – tablet draaien naar liggend formaat)

Nr. Omschrijving Oppakken door Gereed op Status
Apr 01 De omvang van het geluidsniveau tijdens de afterparty op het Europaplein zal door de stichting met Tino en Bart worden besproken Wouter Spijkers Mrt Is gebeurd, kan er af
Apr 02 De secretaris zal alle clubs een mail sturen om hun gegevens t.b.v. het clubbestand indien nodig te vernieuwen. Secretaris Sept Is gebeurd, kan er af
Nov 01 Wouter Spijkers gaat met de cie. optocht bekijken of het afbreken veiliger kan Wouter Spijkers Febr  
Nov 02 Willie wordt gevraagd het besluit om de videoavond in 2014 te laten vervallen met de cie. video te heroverwegen Willie van Esch Jan  

Toelichting: grijs gearceerde actiepunten zijn gereed en worden de volgende keer afgevoerd.

Deel dit met anderen