Clubvergadering 17 november 2008

Locatie: De Raaf

Aanwezig: MAF MAR MOI, UT LÛPT, GOEI TOEI, ÛT NAUWT NIE, WENNIG KANS, UT WÛRD WÃ, CI REMIE, GRÛTS GREI, DE ROGBLOAZERS, DE SCHUIMKRAGEN, LOLTRAPPERS, HALVERWEGE, ‘T MOES NIE MOETE, JEUGDCARNAVAL EN DIVERSE LEDEN VAN DE STICHTING EN PRINS ROY D’N URSTE

Afgemeld: ZOT GEFROT, ROAR MAR WOAR

1. OPENING EN VASTSTELLEN AGENDA
De vice-voorzitter van de stichting, Jan Danen, opent om elf minuten over half negen de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Het is de eerste bijeenkomst in de nieuwe structuur van het Moeslands carnaval, waarbij in de afgelopen maanden veel nieuwe mensen in diverse commissies zijn ingestroomd. Wat heel goed is voor de continuïteit in het Moesland.

Jan geeft aan dat onze voorzitter vandaag is verhinderd. Daarnaast feliciteert hij Roy met zijn benoeming voor de tweede termijn.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. MEDEDELINGEN
De secretaris licht de stand van zaken met betrekking tot de bouwloodsen toe. De tijdelijke loods op het terrein van Peter Loeffen is bijna klaar en kan eind deze maand in gebruik worden genomen. Met behulp van veel vrijwilligers wordt weer een mooie klus voor onze jeugd geklaard. En daarmee een basis voor de toekomst gelegd.

Met de gemeente zijn we reeds een jaar in gesprek om te komen tot een permanente bouwloods op Schaijk-West. Wethouders School en Raaijmakers zijn hierbij betrokken. We gaan nu een wensenpakket formuleren en insturen naar de gemeente. Het zal nog wel enige jaren duren voordat we daar resultaten gaan zien. Maar we gáán er wel gewoon voor.

3. (CONCEPT) VERSLAG CLUBVERGADERING VAN 17 MAART 2008
Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. De actiepuntenlijst wordt doorgenomen. V.w.b. de actiepunten het volgende:

 • Jolanda en Hans van Niftrik nemen contact op met Bert van Hoof (commissie optocht) om nieuwe ideeën met de stichting te bespreken. De Fam. Van Niftrik heeft door allerlei oorzaken geen contact meer met de stichting gezocht. Bert van Hoof zal hen gaan benaderen.
 • De te bespreken punten met de jury komen in jan. 2009 aan de orde. Juryvergadering januari 2009
 • In de volgende clubvergadering verslag uitbrengen van de gesprekken met clubs die teveel herrie maken. Bert licht toe dat met de twee clubs die hebben deelgenomen aan de optocht goed is gesproken. Zij hebben beterschap beloofd. Er is een club uit Heesch die langs het parcours in D’n Bogerd staat. Via hun site geprobeerd contact te kriijgen maar geen reactie gehad. Ook ‘Moi Gekloi’ moet hun geluid beperken op het plein. Laten we voorkomen dat de politie in gaat grijpen!
 • Ideeën bespreken met de jury hoe om te gaan met bouwbezoeken. Voorts idee om een filmpje te maken waarbij elke club twee minuten zendtijd heeft om de jury te informeren. De stichting meent dat – om beïnvloeding van de jury te voorkomen – de jury niet bij de grote clubs maar bij de jeugd zou moeten zien hoe een wagen gebouwd wordt. Het filmpje is qua organisatie te omslachtig. Beide ideeën worden wel in januari aan de jury voorgelegd.

4. JAARVERSLAG SECRETARIS
De secretaris leest – wederom in ‘ut Schojks diejalekt’ – het jaarverslag van het 50e carnavalsjaar (2007 – 2008) voor. Het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd. Dit verslag zal ook na te lezen zijn in de carnavalskrant 2009.

5. EVALUATIE 11-11-BAL
Volgens de vice-voorzitter was het een knusse bijeenkomst, waar uiteindelijk een flink publiek op af gekomen is. Het was goed vol en gezellig. Goede band voor deze gelegenheid. Wel was het podium te laag en te klein. Daardoor waren onze bijdragen moeilijk te zien en waren ze ook moeilijk te verstaan in de zaal. En daardoor kreeg het te weinig aandacht. Uit de vergadering komt de opmerking dat dat volgend jaar echt beter moet want met een nieuwe prins komt er veel meer publiek!

6. BESPREKING PROGRAMMA SEIZOEN 2008 – 2009
Als eerste geeft Bert een toelichting op de komende pronkzittingen. Voor het eerst in de Phoenix. De commissie is volop bezig aan een entourage “die nog onbekend is in Schaijk”. Artiesten worden verzocht zich aan te melden; de eerste bijeenkomst is op 26 november a.s..

Vervolgens licht Willie het programma toe: carnaval begint in 2009 op vrijdag 21 februari. De videoavond is op 27 maart en de fototentoonstelling op de 29e. Daarna het Liedjesfestival op 18 april en de braderie op 19 april. Feest in de tent is vervolgens op 5, 6 en 7 juni.

Jan D. wijst nog even op de voorverkoop van de pronkzittingen; dat zal zijn op vrijdag 9 januari.

7. OPTOCHT 2009
Bert krijgt weer het woord en hij wijst de clubs er op om vooral zo duidelijk en volledig mogelijke ideeën in te leveren. Dat voorkomt problemen achteraf. Jan D. vraagt de clubs om nieuwe juryleden aan te melden en eventuele bouwadressen aan ons door te geven. Er is altijd behoefte aan bouwlocaties.

8. NIEUWE LOCATIES CARNAVAL MOESLAND
De vice-voorzitter beschrijft de gang van zaken omtrent de aanleiding voor de nieuwe locaties, de procedure die met de horeca-ondernemers is doorlopen en uiteindelijk de afronding middels de vastgelegde afspraken met de Raaf, de Phoenix en de Potter. Ook de situatie die speelde bij de Hi-Lite komt daarbij aan de orde. Afsluitend geeft Jan aan dat we als stichting hier tevreden op terug kijken. De spreiding is goed voor de continuïteit van het carnaval in het Moesland en zo kunnen we de totale horeca beter betrekken bij de activiteiten.

De vergadering geeft aan tevreden te zijn met de uitkomsten.

Hierna volgt een korte pauze waarin alle aanwezigen een drankje krijgen aangeboden.

9. NIEUWE RAADS- EN COMMISSIELEDEN STICHTING CARNAVAL DE MOESLANDEN
De stichting is nog steeds op zoek naar nieuwe mensen die in de Raad of in de commissies zitting willen nemen en zo een steentje willen bijdragen aan het Schaijkse carnaval. Ook als je dit niet zelf ambieert maar iemand weet die dit misschien wel wil doen, meld het ons a.u.b..

10. AGENDAPUNTEN VANUIT DE CLUBS
Er zijn geen agendapunten vanuit de clubs vooraf ingebracht.

11. RONDVRAAG
Twan van der Heijden vraagt naar de grootte van de loods op Schaijk-West. Jan D. antwoordt dat dat nog niet precies bekend is. Hij zal in ieder geval groot genoeg worden als het aan ons ligt.

Theun Verstegen vraagt aandacht voor de ruimte bij De Potter met 11-11. Die is volgens hem volgend jaar te klein en te laag. Onze grootvorst geeft aan dat hier goed naar gekeken gaat worden. Waarschijnlijk gaan we meerdere grote videoschermen bijplaatsen zodat alles goed te volgen zal zijn. Het signaal is terecht!

Helma van Boekel wil graag weten wat er met het karhok en de nissenhut gaat gebeuren als er een nieuwe loods op Schaijk-West komt. Jan D. zegt dat we het liefst die locaties ook willen behouden maar dat de kans groot is dat alles mee verhuist naar Schaijk-West.

11a. SLUITING
Aan het eind van de vergadering krijgt Prins Roy nog even het woord. Hij heeft een fantastisch jaar achter de rug. Na de brunch heeft hij weer een mooie prinsmobiel ontvangen, waarbij wij van Mark van Zummeren hebben begrepen dat Omroep Brabant (delen van) onze optocht op Moesmaandag gaat uitzenden. Dat vindt iedereen prachtig. Theun wijst er op dan wel een goede locatie voor de camera te regelen. Gaan we doen. Hierna bedankt de vice-voorzitter alle aanwezigen voor hun inbreng en wenst iedereen wel thuis. Hij brengt tot slot nog even de stukjes voor de carnavalskrant ter sprake. Deze kunnen vóór 1 december naar krant@moesland.nl gestuurd worden of bij Henk-Jan Huizenga ingeleverd worden op de Looierstraat 19 in Schaijk.

ACTIEPUNTENLIJST CLUBVERGADERING D.D. 17 NOVEMBER 2008

 • Communicatie o.a. richting horeca dat prijsuitreiking op Moesmaandag om 19.30 uur zal zijn. Commissie optocht Jan 2009; Gereed, kan er af
 • Bert van Hoof neemt contact op met Jolanda en Hans van Niftrik om nieuwe ideeën met de stichting te bespreken. Bert van Hoof; z.s.m. Zie ook dit verslag
 • Bespreken met de jury dat ze veel meer gespreid hun oordeel moeten geven en gebruik moeten maken van de hele range van 1 tot 20 punten; Commissie jury Jan 2009
 • Volgend jaar kijken of er van de juryvergadering een verslag gemaakt kan worden. Commissie jury Jan 2009
 • Idee bespreken met de jury om een soort hulpkwalificatie te gebruiken, bijvoorbeeld:
  ·slecht = minder dan 10 punten,
  ·redelijk = tussen 10 en 15 punten,
  ·goed = meer dan 15 punten.
  Commissie jury Jan 2009
 • WD/O2, Vur Mekoar, Roar Mar Woar en Krek Gek uitnodigen voor het bijwonen van de eerstvolgende juryvergadering (januari 2009). Commissie jury Dec 2008
 • In de volgende clubvergadering verslag uitbrengen van de gesprekken met clubs die teveel herrie maken Commissie optocht Nov 2008 Gereed, kan er af
 • Ideeën bespreken met de jury hoe om te gaan met bouwbezoeken. Voorts idee om een filmpje te maken waarbij elke club twee minuten zendtijd heeft om de jury te informeren. Commissie jury Jan 2009 Zie ook dit verslag

Deel dit met anderen