Clubvergadering 17 maart 2008

Locatie: De Potter

Aanwezig: GRÛTS GREI, UT LÛPT, ZOT GEFROT, UT WURD WA, HALVERWEGE, ÛT NAUWT NIE, ‘T MOES NIE MOETE, TIS WA, CI REMIE, ROAR MAR WOAR, KLORE KWATS, DE ROGBLOAZERS, MAF MAR MOI, KREK GEK, DÛK TE LÔAT, WD/O2, VUR MEKOAR, DE SCHUIMKRAGEN, GOEI TOEI, DUTERNIETOE, JEUGDCARNAVAL, DE HOFFOTOGRAAF EN DIVERSE LEDEN VAN DE STICHTING EN PRINS ROY D’N URSTE

1. OPENING EN VASTSTELLEN AGENDA
De voorzitter van de stichting, Leonard Steetsel, opent om elf minuten over half negen de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Hij is verheugd over zo’n grote opkomst. Hij gaat nog even in op het plaatje van Fokke en Sukke en nodigt de schepper, Twan van Zandvoort, uit om voortaan cartoons te gaan maken voor de carnavalskrant.

Er zijn twee agendapunten vanuit de clubs vooraf ingebracht.
Deze bespreken we bij punt 5.

2. MEDEDELINGEN
Er zijn geen mededelingen.

3. (CONCEPT) VERSLAG CLUBVERGADERING VAN 19 NOVEMBER 2007
Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

4. EVALUATIE PRONKZITTINGEN 2008
De voorzitter kijkt met tevredenheid terug op drie fraaie pronkzittingen. Bert van Hoof vult – als streep van de commissie – aan dat er wel wat minder kaarten zijn verkocht dan vorig jaar maar nog altijd voldoende om drie avonden te organiseren. Het opbouwen bij De Raaf verliep wat minder dit jaar, maar is o.a. dankzij Piet Lips en Henk Ruijs toch weer op tijd gelukt. Het was een afwisselend programma en Bert roept de clubs op om alvast na te denken over deelname in 2009. Nieuwe aanmeldingen zijn zeer welkom. De geplande data in 2009 zijn: 24, 30 en 31 januari 2009.

5. EVALUATIE CARNAVAL 2008 PLUS NIEUWE DATA 2008 / 2009
Volgens de voorzitter waren er dit jaar tenminste twee gigantische hoogtepunten. Ook de jeugd timmert nl. ontzettend aan de weg en dat betekent wat voor de toekomst. Daarnaast was Moesmaandag natuurlijk ook weer schitterend.

Lisette Loeffen vraagt of de prijsuitreiking niet naar 19.00 uur verzet kan worden. Dat zou voor velen veel plezieriger zijn. Leonard geeft aan dat we dit jaar te laat begonnen zijn omdat de prins door zijn eigen club Moi Gekloi flink onthaald werd. Een andere suggestie zou dinsdagochtend zijn. Dat vindt vrijwel iedereen geen goed idee. Voor Stefan van Ras – hij heeft ditzelfde punt vooraf aangemeld – mag het ook wel 20.30 uur zijn.

Als dat betekent dat de laatsten dan pas na twaalven aan de beurt zijn, vinden de meeste aanwezigen dat te laat, na zo’n lange dag. We spreken af dat de prijsuitreiking op Moesmaandag volgend jaar om 19.30 uur zal zijn. Daarna bekijken hoe dit bevalt.
We zullen dit ook onder de aandacht van de horeca brengen (actiepunt 01). Het is aan hen om hier qua eten eventueel op in te spelen.

Het is Hans van Niftrik opgevallen dat er in de optocht grote gaten ontstaan. Hier zou ook tijdwinst te boeken zijn. Dat klopt, maar dit is al jaren hét grote aandachtspunt bij de optocht.
Via onder meer de “verbindingsman” proberen we dit elk jaar beter in de hand te houden.

Bas Keijzer meent dat dit jaar enkele (lage) bomen in de Schutsboomstraat voor problemen zorgden. Elk jaar snoeit de gemeente wel, maar daar heeft de stichting weinig invloed op.

Voorts vindt Hans van Niftrik de regels voor de loopgroepen niet erg duidelijk en is het aantal personen (grote – kleine loopgroep) elk jaar weer anders. Leonard geeft aan dat de regels voor de loopgroepen nog niet zo lang geleden in deze vergadering zijn aangescherpt. Hij vraagt dan ook nadrukkelijk aan de loopgroepen om op avonden als deze aanwezig te zijn. Dan praat je mee en beslis je mee. Hij hoopt dat met de nieuwe site van de stichting de communicatie beter zal verlopen. Tot slot geeft hij aan de diskwalificatie van ‘Dûk te lôat’ zeer te betreuren. Maar in dit geval had de stichting geen keus en moest zij de regels die door de clubs zijn vastgesteld handhaven. Jolanda en Hans geven aan dat ze wel ideeën hebben over betere en duidelijkere regels en die graag met de stichting willen bespreken. De voorzitter vraagt of ze contact met Bert van Hoof (commissie optocht) op willen nemen (actiepunt 02).

Vervolgens brengt Bas Keijzer zijn van te voren ingediend agendapunt naar voren. Dat gaat over de punten voor beweging bij wagens die niet of nauwelijks beweging kennen. Voorts vraagt hij zich af of ‘skihutten’ en andere ‘zuipkarren’ wel in de optocht thuis horen.

Voor wat betreft de eerste vraag licht Lambert Kusters (streep commissie jury) de werkwijze van de juryleden toe. Hij wijst daarbij op het belang van de juryvergadering – waarbij clubs in de gelegenheid zijn kennis te nemen van deze werkwijze en hun idee toe te lichten – en op het belang om duidelijke en goed omschreven ideeën en uitwerkingen aan te leveren aan de commissie optocht t.b.v. de jury.

Daarna licht Leonard Steetsel de puntentelling toe. Het gebruikte computerprogramma rekent de door de individuele juryleden gegeven punten om naar een schaal waarbij het hoogst gegeven punt als vertrekwaarde voor alle andere punten in die categorie wordt gehanteerd. Hierdoor worden de door de verschillende juryleden gegeven punten op één en dezelfde manier via het gewogen gemiddelde gerangschikt. Op zich werken we zo al jaren.

De vergadering meent voorts dat de juryleden veel meer gespreid hun oordeel moeten geven en gebruik moeten maken van de hele range van 1 tot 20 punten. Dan komt er een betere overall score tot stand. Willemien Lips vraagt of er op dit punt een duidelijkere instructie aan de juryleden verstrekt kan worden. Leonard zegt toe dat we dit punt zeker met de jury gaan bespreken (actiepunt 03).

Stijn van Lith adviseert de clubs om de juryvergadering te bezoeken. Dan krijg je een goed inzicht in hun werkwijze en kun je dingen met hen bespreken. Volgend jaar bekijken of er dan ook een verslag gemaakt kan worden (actiepunt 04).

Maarten van der Linden is van mening dat het niet nodig is het hele systeem nu te gaan veranderen. Want dan krijg je bij andere categorieën, bijv. kleur dat nou eenmaal qua beoordeling vaak dichterbij elkaar zit, weer grote onzuiverheden. Zorg dat de jury meer gebruik maakt van de totale range van 1 tot 20, dan komt het goed. Hiermee kan iedereen leven.

Stefan van Ras stelt voor een soort hulpkwalificatie te gebruiken, net als bij rapportcijfers:
– als je iets slecht vindt geef je minder dan 10 punten;
– vind je het wel redelijk dan geef je tussen 10 en 15 punten en
– als je iets goed vindt dan geef je meer dan 15 punten.
Dit idee zal Lambert met de jury bespreken (actiepunt 05).

Voor het bijwonen van de eerstvolgende juryvergadering (januari 2009) melden zich WD/O2, Vur Mekoar, Roar Mar Woar en Krek Gek (actiepunt 06).

Dan het punt van de ‘zuipkarren’. Hierover zijn de meningen verdeeld. De een heeft er weinig problemen mee (als het maar geen tendens wordt), de ander meer. Rob van Uden geeft aan dat andere deelnemers in de optocht wel veel last hebben gehad van de herrie van sommige wagens. En ook het publiek. Vraag is wat de stichting er aan kan doen. We spreken af dat de stichting in ieder geval met deze clubs in gesprek gaat en ze wijst op hun verantwoordelijkheden. Niemand vindt dit ‘locht’. Liever ergens langs de kant herrie dan voortdurend in de optocht. En een keer moet de maat vol zijn.
Daarna komt het “probleem” van de harde muziek bij D’n Bogerd aan de orde. Dit is een buitendorpse groep en wij weten niet wie het zijn. We gaan proberen te achterhalen wie het waren en zullen ook met hen een indringend gesprek aan gaan. In de volgende clubvergadering zullen we verslag van deze gesprekken uitbrengen (actiepunt 07).

Vervolgens brengt Bart Kusters het bezoek dat enkele juryleden aan een paar bouwschuren bracht ter sprake. Hij stelt voor dit voortaan vaker te doen. Anderen vinden dat de jury hierdoor misschien beïnvloed zou kunnen worden. Het moet wel allemaal objectief blijven. Volgens Willemien Lips zou je een filmpje kunnen maken voor de jury waarbij elke club twee minuten zendtijd heeft om de jury te informeren. Ook deze ideeën zullen met de jury worden besproken (actiepunt 08).

Tot slot van dit punt vraagt Bas Keijzer of het een idee is om de film die Willemien heeft gemaakt op DVD te branden en ter verkoop aan te bieden. Hij vond het een prachtige film en zou hem graag willen hebben. Leonard geeft aan dat de film gratis bij Ineke Kusters te leen is en voor eigen gebruik gekopieerd mag worden. Wij hebben er geen commerciële aspiraties bij.

6. KASVERSLAG
Op 13 maart jl. hebben Stijn van Lith, Twan van der Heijden en Ronald van Rooij bij de penningmeester de kas over 2007 gecontroleerd. Stijn van Lith zegt namens de commissie dat alles er goed uitzag en alles klopte. “Alleen de prins kost wel veel geld” aldus Stijn.

Volgens prins Roy betreft dit niet hem maar de vorige prins (Ed), maar die geeft direct in de vergadering aan dat het allemaal wel meevalt: “een goede prins kost nou eenmaal wat”.

De penningmeester wordt décharge verleend. Leonard bedankt de kascommissie en voor 2008 melden zich (min of meer) spontaan aan: Lisette Loeffen, Twan van Zandvoort en – namens de Stichting – Jan van Ballegooij (die net zijn hand opstak).

7. VOORBEREIDING BRADERIE OP 19 EN 20 APRIL 2008
Deelnemers aan het Liedjesfestival op zaterdagavond 19 april graag opgeven bij André Boot. Inschrijfformulieren via de website. ‘Lass mal blasen’ sluit af, dat wordt dus gezellig!
Clubs die willen posten bij de Braderie graag aanmelden bij Ruud Schreurs.
De voorzitter wijst de clubs op de mogelijkheid hun clubkas te spekken via een ludiek idee op de braderie!

8. VOORBEREIDING ZOMERCARNAVAL OP 6, 7 EN 8 JUNI 2008
De stichting vraagt hulp van de clubs bij het opbouwen, inrichten en opruimen van de tent. Ook voor het uitvoeren van bepaalde taken en activiteiten. Aanmelden kan via formulieren na de presentatie.

Hierna volgt een korte pauze waarin alle aanwezigen een drankje krijgen aangeboden.

9. NIEUWE STRUCTUUR STICHTING CARNAVAL DE MOESLANDEN
In een gloedvol betoog licht Leonard de nieuwe structuur en beoogde werkwijze van de stichting toe. Het gaat er om dat we met meer mensen het Moeslandse carnaval draaiend houden. Dat kan bijv. door belangstelling te tonen voor een bestuursfunctie, zitting te nemen in een of meer commissies of door deel uit te gaan maken van de Raad van Elf.

Na afloop van de presentatie melden veel aanwezigen zich aan voor een van de taken in de nieuwe opzet. Leonard vermeldt dat er op 16 april bij De Oude Bowling nog een bredere informatieavond zal komen voor de hele Schaijkse bevolking.

10. AGENDAPUNTEN VANUIT DE CLUBS
Deze zijn reeds aan de orde geweest.

11. RONDVRAAG
Kevin Hermens brengt naar voren dat de activiteiten die verschillende clubs hebben georganiseerd in diverse horecazaken voor een zeer positieve carnavalsuitstraling hebben gezorgd. Hij stelt voor om hiermee door te gaan. De vergadering is het van harte met hem eens.

Gerrit van Summeren informeert hoe streng de gemeente controleert op brandblussers, alcohol, EHBO-voorzieningen e.d.. De voorzitter zegt dat de gemeente vooraf redelijk streng optreedt en het niet verstandig vindt om tijdens het evenement streng op te treden. Dit om escalatie tijdens de feestvreugde te voorkomen. Maar als er iets onoorbaars gebeurt, worden wij er achteraf wel op aangesproken! De gemeenteregels zijn in alle kernen in ieder geval wel hetzelfde.

11a. SLUITING
Hierna bedankt de voorzitter alle aanwezigen voor hun inbreng en wenst iedereen wel thuis.

ACTIEPUNTENLIJST CLUBVERGADERING D.D. 17 MAART 2008

01 Communicatie o.a. richting horeca dat prijsuitreiking op Moesmaandag om 19.30 uur zal zijn. Commissie optocht Jan 2009
02 Jolanda en Hans van Niftrik nemen contact op met Bert van Hoof (commissie optocht) om nieuwe ideeën met de stichting te bespreken. Fam. Van Niftrik Z.s.m.
03 Bespreken met de jury dat ze veel meer gespreid hun oordeel moeten geven en gebruik moeten maken van de hele range van 1 tot 20 punten. Commissie jury Jan 2009
04 Volgend jaar kijken of er van de juryvergadering een verslag gemaakt kan worden. Commissie jury Jan 2009
05 Idee bespreken met de jury om een soort hulpkwalificatie te gebruiken, bijvoorbeeld:
• slecht = minder dan 10 punten,
• redelijk = tussen 10 en 15 punten,
• goed = meer dan 15 punten. Commissie jury Jan 2009
06 WD/O2, Vur Mekoar, Roar Mar Woar en Krek Gek uitnodigen voor het bijwonen van de eerstvolgende juryvergadering (januari 2009). Commissie jury Dec 2008
07 In de volgende clubvergadering verslag uitbrengen van de gesprekken met clubs die teveel herrie maken Commissie optocht Nov 2008
08 Ideeën bespreken met de jury hoe om te gaan met bouwbezoeken. Voorts idee om een filmpje te maken waarbij elke club twee minuten zendtijd heeft om de jury te informeren. Commissie jury Jan 2009

Deel dit met anderen