Clubvergadering 15 maart 2010

Locatie: De Raaf

Aanwezig: GRUTS GREI, ÛT NAUWT NIE, TIS WA, UT WÛRD WÃ, CI REMIE, UT LÛPT, DE SCHUIMKRAGEN, DE LOLTRAPPERS, ROAR MAR WOAR, KREK GEK, GEK GEKWEK, KLORE KWATS, GEDURIG WISPELTURIG, DE JEMI’S, MAF MAR MOI, HOFFOTOGRAAF, VOORZITTER ORDECOMMISSARISSEN, DIVERSE LEDEN VAN DE STICHTING EN PRINS JEROEN D’N URSTE

Afgemeld: ZOT GEFROT, ‘T MOES NIE MOETE, MOI GEKLOI, GE DOET MAR

1. OPENING EN VASTSTELLEN AGENDA
De voorzitter van de stichting, Leonard Steetsel, opent om elf minuten over half negen de vergadering en heet alle Moeszakken en Moeszakkinnekes van harte welkom, in het bijzonder Prins Jeroen d’n Urste. Er zijn maar liefst zo’n 40 aanwezigen, wat laat zien dat carnaval leeft in het Moesland.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. MEDEDELINGEN
Leonard wil graag nog even stil staan bij het recente overlijden van de moeder van onze hoffotograaf Jan van Ballegooij en van Maria van Oort die lange tijd actief lid was van het jeugdbestuur. Daarna maakt hij melding van de data en locaties voor de videoavond en de fototentoonstelling.

3. (CONCEPT) VERSLAG CLUBVERGADERING VAN 17 NOVEMBER 2008
Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. De actiepuntenlijst wordt doorgenomen. Alle actiepunten zijn afgehandeld. Aan dit verslag is een nieuwe actiepuntenlijst toegevoegd.

4. EVALUATIE PRONKZITTINGEN EN CARNAVAL 2010 PLUS NIEUWE DATA 2010 / 2011
Als eerste punt brengt Leonard naar voren dat de stichting volgend jaar het startgeld zoveel als mogelijk is per bank wil betalen. Per kas is veel – onnodig – werk. De vergadering gaat hiermee akkoord.

Daarna krijgt Bert van Hoof het woord. Hij blikt terug op de pronkzittingen die weer heel goed waren. Inmiddels heeft evaluatie met artiesten en commissie plaats gevonden. Volgend jaar is het 33 x pronkzitting en de commissie wil graag nieuwe ideeën horen en nieuwe artiesten verwelkomen! Als reactie komt uit de vergadering dat iedereen erg genoten heeft. Het was geweldig, ook de afterparty!

Dan carnaval 2010. Prins Jeroen I opent het gesprek door aan te geven dat hij het prachtig heeft gevonden. Het is heel dankbaar om te doen, zo met de scholen en de verzorgingshuizen.

Daarop krijgt Alex Laurensen (Gedurig Wispelturig) op zijn verzoek het woord. Hij geeft aan dat hun club – achteraf bezien – wel weet had van de regels. De grote teleurstelling was de manier waarop het gegaan is. Dat getuigde naar zijn mening van weinig respect en hij vraagt of het ook anders kan. Volgens Leonard was het zeer zeker niet de bedoeling om niet respectvol over te komen. Uiteraard niet (!) en hij begrijpt de teleurstelling. De discussie gaat vervolgens over wel of niet diskwalificeren. Joep Lips (Maf mar moi) vindt dat de stichting de regel had moeten toepassen dat er sprake was van een onredelijke uitkomst; dan had de stichting alsnog anders kunnen besluiten. De stichting heeft hier niet voor gekozen, er was een bestaande regel, n.l. diskwalificatie. Als we dat niet willen, moeten we nu anders besluiten.

De clubvergadering besluit uiteindelijk om loopgroepen die zich niet aan de samen afgesproken regels voor loopgroepen houden op de laatste plaats te laten eindigen. Dus geen 11 (of bijv. 22) punten in mindering. Overschrijding van de hoogtemeting blijft 11 punten in mindering. Als een club de hoogtebepaling overschrijdt of vuur gebruikt, behoudt de stichting tevens de mogelijkheid direct tot verwijdering uit de optocht over te gaan om gevaarlijke situaties te vermijden. De stichting zal dit in de voorschriften aanpassen.

Daarna komt een ingebracht bespreekpunt van Lisette Loeffen aan bod. Bij de wagens mag de club die drie jaar achter elkaar winnaar is (of vijf keer in totaliteit) de beker houden. Geldt dat ook voor de andere categorieën? De clubvergadering vindt van wel en dus mogen De Schuimkragen de 1e prijs beker houden.

Vervolgens komt het moment van inschrijving voor de optocht van het volgende jaar op de agenda. Dit zal vanaf nu de woensdag na carnaval zijn. Dan kan men de ideeën voor het jaar erop indienen. Het idee moet dan al wel behoorlijk uitgewerkt zijn. Niet alleen een term of titel maar inclusief een ruwe schets en een korte omschrijving. Dan komt het op de site.

Als volgende punt: de regels voor het afbreken van de wagens na de Goapmèrrege. Er dienen tenminste 1 à 2 personen van de club toezicht te houden bij de eigen wagen van ca. 10.00 uur tot het einde. Pas vanaf 11.30 uur mag er afgebroken worden. De club houdt daarbij zelf toezicht op veiligheid. De stichting zal proberen het nachtelijk toezicht tot 10.00 uur te laten doorgaan. Ook zullen we via de media en de scholen aandacht voor veiligheid vragen en het slopen tegen te gaan. Met zijn allen zullen we het probleem te lijf moeten gaan.

Dan het afzagen van takken vóór en tijdens de optocht. Dit moeten we voorkomen. De stichting zal het probleem bij de Schutsboomstraat opnieuw aankaarten bij de gemeente.

Als laatste bespreekpunt komt het inleveren van verf aan de orde. De stichting heeft met de gemeente en Van Leuken de principe afspraak gemaakt dat alle verf bij Van Leuken – alleen op Aswoensdag !! – kan worden ingeleverd.

Vervolgens wordt de Activiteitenkalender voor de rest van 2010 toegelicht. Voor het Liedjesfestival komt bij de 3 Heere een tent te staan.

Dan komen enkele opmerkingen uit de zaal. Jos Jacobs (Maf mar moi) vindt dat de hoogtemeting niet goed gewerkt heeft. Leonard geeft aan dat alle clubs op identieke wijze zijn gemeten. Wel spreken we af dat als de bel gaat er eerst ‘gereset’ wordt voordat de we verder gaan. Stefan Potjes (Krek gek) meent dat het huisje van ‘Ouwe Meuk’ te groot was. De commissie optocht heeft vastgesteld dat dit niet zo was. Leonard zegt begrip voor alle commotie en emotie te hebben, want dat hoort ook bij het Moeslandse carnaval: carnaval is emotie (c = e) en moeslands carnaval (mc) is emotie in het kwadraat (mc = e², dit naar Einsteins relativiteitstheorie, e = mc²).

Daarna krijgen alle aanwezigen in de pauze een drankje aangeboden.

5. KASVERSLAG
Onze penningmeester merkt op dat we 2009 met een positief saldo hebben afgesloten. De reserves (o.a voor het 55-jarig jubileum) zijn aangevuld. Hij licht enkele grote inkomsten- en uitgavenposten toe. De kascommissie, bestaande uit Gerben van Gaal, Mark Steetsel en Henk Jan Huizenga, geeft aan dat alles er goed uit zag en stelt de vergadering voor décharge aan de penningmeester te verlenen. Alle aanwezigen stemmen in. De voorzitter bedankt Jan Danen voor het vele werk waarop applaus klinkt.

Als nieuwe leden voor de kascommissie worden benoemd: Rob van Uden, Sander van Kreij en Wouter Spijkers.

6. VOORBEREIDING BRADERIE OP 24 EN 25 APRIL 2010
Jan Geurts van Kessel informeert ons over de komende braderie. De tent die voor het Liedjesfestval wordt gebruikt, is ook de tent die de gebr. Zwaans gebruiken voor hun zondagmiddagactiviteit. Die zal dit jaar ook heel anders van opzet zijn dan eerder. Dus niet meer bij de Boerenbond en qua muziek in een andere setting.

Op het Europaplein is er twee dagen kermis gecombineerd met een parcours voor radiografisch bestuurbare minicars. Jan zoekt nog mensen die mee willen opbouwen. Sjef Potjes biedt aan wat mensen te zullen regelen. Dank daarvoor. Voorts is er ‘abseilen’ vanaf de kerktoren.

Posten (entree heffen) nog graag aanmelden bij Ruud Schreurs.

Willie roept alle aanwezigen op om mee te doen met het Liedjesfestival. Opgeven bij André Boot of via de site.

7. VOORBEREIDING ZOMERCARNAVAL OP 4,5,EN 6 JUNI 2010

Gerard Oliemeulen licht de stand van zaken toe. Het vrijdag- en zondagprogramma zijn ingevuld. De commissie betuigt haar spijt over vorig jaar. Dit jaar wordt weer goed!! Voor alle vaste Moeslandse vrijwilligers zal weer een brunch worden georganiseerd.

We zoeken nog clubs die mee willen helpen met opbouwen en opruimen.

8. NIEUWE MENSEN GEVRAAGD VOOR COMMISSIES EN RAAD VAN 11
Onder het motto ‘vele handen maken licht werk’ geeft Leonard aan dat nieuwe mensen welkom blijven in de Raad of in één van de vele commissies. Zo kan iedereen een steentje bijdragen aan het Schaijkse carnaval. Concreet zoekt Willie van Esch gegadigden voor de commissie video (filmen en/of monteren) en zegt Peter Klievink dat er mensen nodig zijn die voor de carnavalskrant foto’s mee uit zoeken. Ook als je dit niet zelf ambieert maar iemand weet die dit misschien wel wil doen, meld het ons a.u.b..

9. BESCHIKBAAR STELLEN CLUBBESTAND AAN DERDEN
De secretaris krijgt met enige regelmaat de vraag of hij het adressenbestand met alle clubgegevens aan derden beschikbaar kan stellen. Hij vraagt de vergadering hoe hier mee om te gaan. De vergadering vindt dat het bestand (maar dan zonder telefoonnummers en mailadressen) voor Schaijkse doelen beschikbaar gesteld mag worden, mits het niet puur commercieel is.

10. AGENDAPUNTEN VANUIT DE CLUBS
De door de clubs vooraf ingebrachte agendapunten zijn bij punt 4 besproken.

11. RONDVRAAG EN SLUITING

  • Rob van Uden vraagt of in de medailles ook het jaartal kan worden gegraveerd. Dat kan op verzoek altijd. Echter de stichting graveert het jaartal er liever niet standaard in omdat de medailles zonder een jaartal er in herbruikbaar zijn.
  • Lisette Loeffen vraagt of er ook een originaliteitsprijs voor loopgroepen kan komen. Het antwoord is dat die prijs nu al in principe voor alle categorieën is.
  • Edward van der Heijden vindt dat er meer aan het veel te harde geluid van sommigen moet worden gedaan. Dit punt is onder de aandacht van de jury bij het onderdeel Algemene indruk. De stichting betreurt dit fenomeen evenzeer. Ook wat betreft het Moi Gekloi Plein!!

Hierna bedankt de voorzitter iedereen voor hun aanwezigheid en voor hun inbreng. Het is fijn dat velen er zijn en dat we op deze manier goed met elkaar kunnen discussiëren. Dan kunnen we ook blijven genieten van ons Moeslands carnaval.

Hij sluit om 11 over half 11 de vergadering en wenst iedereen wel thuis.

ACTIEPUNTENLIJST CLUBVERGADERING D.D. 15 MAART 2010
(Lijst is niet zichtbaar op telefoon – tablet draaien naar liggend)

Nr.

Omschrijving

Oppakken door

Gereed op

Status

Mrt 01

De commissie Pronkzitting wil graag nieuwe ideeën horen en nieuwe artiesten verwelkomen bij de 33e PZ

Iedereen

1 dec.

 

Mrt 02

De stichting zal de voorschriften voor loopgroepen aanpassen n.a.v. het schrappen van de diskwalificatiebepaling

Secretaris

1 dec.

 

Mrt 03

De stichting zal via de media en de scholen aandacht vragen voor veiligheid en het slopen tegen te gaan

Comm. Optocht

1 feb. 2011

 

Mrt 04

De stichting zal het ‘snoei' probleem bij de Schutsboomstraat aankaarten bij de gemeente.

Comm. Optocht

1 feb. 2011

 

Toelichting: grijs gearceerde actiepunten zijn gereed en worden de volgende keer afgevoerd.

Deel dit met anderen