ZLTO beraadt zich over voortzetting acties in Landerd

Acties ZLTO Landerd zijn opgeheven!

Goed nieuws voor de carnavalsclubs en verenigingen, de acties zijn opgeheven! Nu is het woord aan de gemeente en dat zij ook stoppen met deze overdreven regels. Lees hieronder de brief van de voorzitter van de ZLTO Landerd; Bart Voet.

Beëindiging acties!

Door diverse agrariërs en aan hen gerelateerde ondernemingen zijn acties ingezet omdat het beleid dat de gemeente Landerd ten aanzien van de agrarische ondernemers volgens hen veel te ver gaat. Carnavalsclubs konden geen gebruik meer maken van de bouwschuren en sponsoring van het verenigingsleven werd opgeschort. Het doel van deze acties was om de politiek duidelijk te maken dat er niet op een correcte wijze met de belangen van agrariërs in Landerd wordt omgegaan. Agrariërs zijn geen politieke speelbal of zoals onlangs door een agrariër werd verwoord “wisselgeld in een politiek spel”.

Dit signaal is door de politiek ontvangen en de gemeenteraadsleden hebben daarom aangegeven, gezamenlijk met de ZLTO, een forumbijeenkomst te willen organiseren. Uit de vele gesprekken die ik met diverse agrariërs en andere ondernemers heb gehad blijkt dat er veel wantrouwen naar de politiek is. Het voornemen om pas eind november een forumbijeenkomst te organiseren wordt uitgelegd als een vertragingstechniek.

Desalniettemin heeft ZLTO besloten de dialoog met de politiek aan te gaan. De diverse actievoerende partijen hebben aangegeven daarmee akkoord te gaan onder de voorwaarden dat serieus naar de diverse thema´s wordt gekeken en dat er de bereidheid is om normen (ook al zijn die reeds vastgesteld) te herzien. Wij van ZLTO onderschrijven deze voorwaarden. Omdat het uiteindelijke doel van de gemeenteraad is om te gaan herindelen is het volgens ons niet meer dan logisch dat bij de bepaling van normen wordt gekeken naar de gemeentes waarmee mogelijkerwijs een herindeling zal plaats vinden.

Wij hopen dat het vertrouwen dat wij nu geven aan de politiek niet wordt beschaamd. In het licht van het vertrouwen dat wij nu geven aan de politiek, achten wij het niet langer raadzaam om de acties langer door te zetten. ZLTO heeft daarom ook geadviseerd om de verschillende acties per direct te beëindigen, waarbij aangetekend moet worden dat iedere ondernemer zijn eigen afweging maakt. Het zou dus kunnen dat individuele ondernemers een andere mening zijn toegedaan. Deze mening moet in mijn optiek ook worden gerespecteerd. Niemand is “verplicht” om te sponsoren. Het merendeel van de actievoerende bedrijven heeft aangegeven de acties te beëindigen. Door de acties te beëindigen geeft het bedrijfsleven een signaal af dat zij het verenigingsleven niet laat vallen. Laat dit een voorbeeld voor de politiek zijn, dat zij op haar beurt het bedrijfsleven niet laat vallen.

Ten slotte wil ik namens alle actievoerende agrariërs en bedrijven dank uitspreken voor de vele steunbetuigingen welke wij van een zeer groot aantal burgers en bedrijven hebben mogen ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Bart Voet
Voorzitter ZLTO Landerd